9. září 2022

Horšovský Týn, město dobré pro život

Vážení spoluobčané, sdružení politické strany ODS a nezávislých kandidátů „Pro město Horšovský Týn“ vám předkládá svůj volební program a zároveň představuje své kandidáty do zastupitelstva města. V minulých komunálních volbách jsme skončili na druhém místě, ale podařilo se nám sestavit koalici tří volebních stran, která přijala odpovědnost za uplynulé volební období. Nyní můžeme vám občanům předložit svůj účet. V současném zastupitelstvu pracovali tři naši zástupci. Ve funkci starosty města Ing. Josef Holeček, ve funkci předsedy finančního výboru Zdeněk Křivka a v návrhové komisi a jako předseda inventarizační komise Ing. Jiří Jánský. Dále naši kandidáti působili jako členové kontrolního výboru (Martin Čeněk) a v komisích rady města. Jako městský architekt pracoval Ing. arch. Václav Masopust. máme vizi, pojďte do toho s námi: ODS a nezávislí .

Co se podařilo

Město získalo pozemky pro bytovou výstavbu na cca. 130 rodinných domů (Lidická, Bažantnice, U Potoka). Proběhly rekonstrukce Plzeňské a Pivovarské ulice a vnitrobloku ul. Josefa Hory. Byla dokončena rekonstrukce střechy sýpky. Postavila se zásadní část mezinárodní cyklotrasy CT3 ve směru do Semošic a Křenov. Výstavbou koupaliště jsme zahájili proměnu brownfieldu bývalé čistírny odpadních vod a přilehlých ploch na novou městskou čtvrť. Byl vybudován nový chodník v Horšově a byl postaven nový most přes řeku Radbuzu.


Realizovala se výstavba vodovodu a kanalizace v Semošicích a výstavba vodovodu v Horšově. Byly vybudovány nové zdroje pitné vody v Tasnovicích. Opravily a rekonstruovaly se vodní plochy v přilehlých obcích. Opravili jsme kapličky v Podrážnici a u kláštera. Restaurovali jsme významná sochařská díla sv. Donáta a sv. Jana Nepomuckého. V zahradě základní školy byla vytvořena parková úprava s herními environmentálními prvky a za školou bylo vystavěno víceúčelové sportovní hřiště. Rovněž byla obnovena a rozšířena dětská hřiště na sídlištích. Bylo zbudováno workoutové hřiště. Byly vysazeny nové stromy. Obnovilo se vlakové spojení do Staňkova.

Co je rozpracováno, a chceme dokončit

K výstavbě a prodeji pozemků v roce 2023 jsou připraveny dvě obytné zóny Lidická a U Potoka, připravuje se obytná zóna Bažantice. Stanovují se podmínky pro bytovou výstavbu ve Vrchlického a Lidické ulici. Pracujeme na celkové revitalizaci nového sídliště. Je připravena výstavba klubovny vodáků. Jsou zpracovány koncepce rozvoje školských zařízení, kam patří rekonstrukce a přestavba mateřské i základní školy. Je připravena výstavba dalších úseků mezinárodní cyklotrasy ve směru na Domažlice. Projektově jsou připraveny rekonstrukce místních komunikací (Výhledy, Pod Loretou, Husovo náměstí). Zpracovává se projektová příprava nové lávky pro pěší a cyklisty od hasičárny k nádraží.

Máme hotové projekty na zadržování vody v krajině (rekonstrukce rybníku v Kocourově a retenční nádrže pod motokrosem) vč. zajištění dotační podpory těchto projektů. Pracujme na územní studii v lokalitě staré školy, která má za úkol umístění nové polikliniky a domovu pro seniory. Aktivně spolupracujeme s obchodním řetězcem Lidl na realizaci nového obchodního domu v areálu bývalé mlékárny.


Čemu se chceme věnovat

Budeme se věnovat vnitřnímu rozvoji města, protože rozvoj neznamená jen plošný růst, ale především zkvalitnění prostředí pro život jeho obyvatel. Jedná se například o rekonstrukci prostoru kolem kina a navazujícího nábřeží Radbuzy od lávky k mostu, rekonstrukci Husova náměstí, revitalizaci nového i starého sídliště i dalších veřejných prostorů ve městě. Plánujeme úpravy všech návsí ve spádových obcích vč. oprav zbývajících kapliček a výsadby zeleně s dopiněním herních prvků.
Chceme najít smyslupiné využití pro objekty míčovny, sýpky, kláštera a bývalého hotelu Šumava. Ve spolupráci s obcí Meclov budeme hledat smyslupiné a dlouhodobě udržitelné využití lokality Podhájí. Zlepšíme dostupnost služeb, zejména lékařské péče s prioritou obnovení pediatrické praxe. Máme v plánu výstavbu domova pro seniory s doprovodnými službami.

Našim zájmem je rozvíjet sportovní areály a podporovat všechny sportovní organizace (fotbal, florbal, vodáky, atlety, automotoklub, tenis, stolní tenis, sportovní střelce, volejbal...) a volnočasové aktivity pro mládež. Budeme rozvíjet spolkový život ve městě. Zvláštní podporu si zaslouží sbor dobrovolných hasičů. Jedním z důležitých bodů našeho programu je podpora kulturního dění ve městě a podpora cestovního ruchu.

Zintenzivníme spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic s cílem přispět k rychlejšímu vybudování obchvatu města, se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje se záměrem rekonstruovat průtahy silnic II. třídy a ve spolupráci se Správou železnic chceme zabezpečit přejezdy a modernizovat železniční traf.

Zaměříme se také na rekonstrukci polních a lesních cest, které budou součástí vycházkových okruhů kolem města. Budeme usilovat o výsadbu stromořadí v krajině, o výsadbu nových lesů, které jsou důležitým prvkem pro ekologickou stabilitu krajiny. Chceme vybudovat veřejné zdroje pitné vody a vodovody v místech, kde nejsou doposud dostupné.


Prioritami pro nás jsou

  • dostavba a rekonstrukce školky ve Vančurově ulici
  • celková revitalizace nového a starého sídliště
  • revitalizace lokality staré školy spočívající ve výstavbě polikliniky a domova pro seniory
  • rekonstrukce základní školy s dostavbou sportovní haly
  • obnovení pediatrické praxe
  • výsadba zeleně v sídlech i krajině

kandidáti do komunálních voleb 2022

Tento volební program není konečným seznamem nápadů, co by se mohlo udělat, ale je jasnou vizí co udělat chceme. Vše se pravděpodobně nestihne realizovat v nadcházejícím volebním období, neboť jsou zde i úkoly dlouhodobé. Nicméně dáme věcem jasný směr a postupně je budeme posouvat k cíli. Základem úspěchu bude široká shoda na řešení témat napříč politickým spektrem. Chceme jednat otevřeně a férově.

máme vizi, pojd'te do toho s námi

ODS nezávislí