16. září 2022

Za nás mluví činy

Již 28 let stojíme v čele radnice města Dobřichovice, po celou dobu zastáváme post starosty a radních. Snažíme se o to, aby se lidem v Dobřichovicích dobře žilo a v této činnosti bychom rádi s vaší podporou dále pokračovali.

V minulém volebním období jsme dokázali:

• Dokončit přístavbu základní školy s novou kuchyní, jídelnou, šatnami, kabinetem a učebnou.

• Zrekonstruovat řadu místních komunikací (Anglickou, Tyršovu, Randovu, Ke Králům, Jugoslávskou, Ruskou).

• Schválit nový územní plán.

• Zahájit práce na projektu multifunkčního sálu, nové radnice, knihovny a učeben ZUŠ.

• Zahájit práce na projektu nové hasičské zbrojnice.

• Zajistit projekt na stavbu nové čistírny odpadních vod.

• Dokončit chodník mezi Dobřichovicemi a Karlíkem.

• Rozvíjet a zkvalitňovat infrastrukturu města (obnova čerpacích stanic kanalizační sítě, obnova a rozšiřování sítě veřejného osvětlení).

• Spolupracovali jsme na dopravní studii, jejíž cílem je úprava místních komunikací a bezpečný pohyb chodců a cyklistů.

• Vedeme finální jednání se Správou železnic o rekonstrukci železniční tratě, prosadili jsme vybudování 3 podchodů pro pěší a podjezdu trati do lokality V Luhu.

• Prosazovali jsme protipovodňovou ochranu města a úpravu jezu při jednáních s Povodím Vltavy.

• Spolupracovali jsme na vzniku nové společnosti POBERO pro svoz odpadů.

• Podporovali jsme celou řadu kulturních a společenských akcí.

• Podíleli jsme se Sokolem a Středočeským krajem na vzniku očkovacího centra COVD 19.

• Podíleli jsme se na vybudování a provozu uprchlického centra v hale BIOS a skladu humanitární pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny.

Volební program pro období 2022 – 2026 V příštím volebním období hodláme:

• Zahájitstavbu rozšíření čistírny odpadních vod.

• Dokončit projekt multifunkčního sálu, nové radnice, knihovny a učeben ZUŠ a zahájit výstavbu.

• Zahájit stavbu nové hasičské zbrojnice.

• Zrekonstruovat ulice Palackého, Francouzskou, Lesní a provést opravy komunikací na Dědině.

• Provést kompletní obnovu nátěrů a vozovky mostu a opravu nátěrů lávky.

• Zrekonstruovat zdravotní středisko za účelem rozšíření nabídky ordinací a bezbariérového provozu.

• Zajistit výstavbu bydlení pro dobřichovické seniory.

• Prosazovat při jednání se Správou železnic řešení, zajišťující bezpečnost chodců.

• Prosazovat při jednání s Povodím Vltavy provedení protipovodňové ochrany města.

• Zajistit zadržování přívalové dešťové vody v obecních lesích výstavbou tůní a hrází.

• Nadále podporovat a rozvíjet kulturu a sport, spolupracovat na společenských akcích.

• Nadále zlepšovat stav veřejných prostranství a majetku města, pečovat o veřejnou zeleň.