Komunální volby 2022 - volební program pro Děčín
12. srpna 2022

Komunální volby 2022 - volební program pro Děčín

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK

 • Finanční prostředky budeme vynakládat účelně a hospodárně (jako doma).
 • Budeme snižovat provozní (běžné) výdaje, a naopak budeme navyšovat investiční (kapitálové) výdaje.
 • Zaměříme se na nevyužité chátrající objekty a pozemky, které by se daly využít pro potřeby města a jeho obyvatel.
 • Budeme investovat do stávajícího majetku města. Zejména do zateplování a oprav fasád budov, oprav chodníků a cest, dětských hřišť, sportovišť…
 • Zlepšíme a zefektivníme dotační management města. Dotace na investice a městské projekty budou transparentně a profesionálně řízeny.

ROZVOJ MĚSTA

 • Budeme vytvářet prostředí, aby byl Děčín atraktivní pro aktivní a slušné lidi.
 • Navýšíme počet investic do malých místních částí, na které se zapomíná.
 • Připravíme projekty na vybudování kanalizace v místních částech, kde doposud chybí.
 • Připravíme klíčové investiční projekty revitalizací nejen centrálních částí města.
 • Maximálně podpoříme přípravu průmyslové zóny Děčín – východ.
 • Postavíme lávku pro chodce a cyklisty z Podmokel na Mariánskou louku podél železničního mostu.
 • Zahájíme revitalizaci sídliště Bynov.
 • Dokončíme nový územní plán.

VEŘEJNÝ PROSTOR

 • Rozšíříme činnost Střediska městských služeb (SMS).
 • Zlepšíme úklid nepořádku ve veřejném prostoru. Čisté a uklizené město je pro nás prioritou.
 • Vytvoříme antigraffiti jednotku, která bude čistit posprejované domy a objekty ve veřejném prostoru.
 • Budeme pokračovat ve zlepšování zimní údržby a údržby zeleně ve městě.
 • Budeme pokračovat ve zkrášlování Děčína květinovými záhony. Zkultivujeme také kruhové objezdy. Do budoucna více zapojíme studenty Libverdy.
 • Budeme odstraňovat bariéry ve veřejném prostoru, aby se zrakově a tělesně postižení mohli po městě lépe pohybovat.
 • Budeme důsledně dbát na kvalitu nakupovaných služeb a prací (nejen stavebních).
 • Budeme rekonstruovat a opravovat dětská hřiště v Děčíně.
 • Vyhlásíme veřejnou soutěž na novou vizuální identitu Děčína.

PODPORA PODNIKÁNÍ

 • Budeme podporovat podnikatelské aktivity související s rozvojem města a cestovním ruchem. U ostatních podnikatelských aktivit budeme co nejméně překážet.
 • Další nepřímou podporu podnikání vidíme v zatraktivnění města a zkvalitnění jeho prostředí, aby se v něm dobře žilo a podnikalo.
 • Zlepšíme dialog s podnikateli.
 • Budeme i nadále podporovat odpuštění poplatků za předzahrádky.
 • Nastavíme podmínky pro středeční trhy na Masarykově náměstí tak, aby byly zajištěny férové podmínky a jasná pravidla pro všechny trhovce a stánkaře, kteří mají zájem prodávat své zboží a produkty obyvatelům Děčína.
 • Do doby revitalizace prostoru před Hlavním nádražím zde umožníme trhový a stánkový prodej.

SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ POLITIKA, DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE

 • Budeme podporovat ty sociálně a zdravotně znevýhodněné občany a jejich rodiny, kteří se o sebe nemohou postarat sami.
 • Naším cílem je zajistit aktivní a důstojné stáří pro současné a budoucí děčínské seniory s dostatečným rozsahem volnočasových a kulturních aktivit a dostupných služeb.
 • Zkvalitníme péči o seniory podporou vzniku pečovatelských objektů a návazných sociálních služeb.
 • Budeme pokračovat v komunitním plánování sociálních služeb na území Děčína.
 • Budeme aktivně a účelně využívat potravinovou výdejnu pro ohrožené a nízkopříjmové skupiny občanů Děčína.
 • Budeme iniciovat založení Nadačního fondu pro získání externích finančních zdrojů mimo rozpočet města pro spolufinancování sociálních služeb v Děčíně.
 • Navýšíme nedostatečnou kapacitu volnočasových aktivit pro děti a dospělé s mentálním postižením (porucha autistického spektra, downův syndrom, aj..).
 • Vynutíme důsledné kontrolování hygienických a bezpečnostních předpisů u problémových nemovitostí. Zajistíme ve všech těchto případech, že stavební úřad nařídí majiteli nápravu a pokud tak majitel neučiní, sjedná město nápravu za něj a vynaložené prostředky bude soudně vymáhat.
 • Dohlédneme, aby územní plán nastavoval pouze základní pravidla a zbytečně neomezoval ty, kteří chtějí Děčín rozvíjet.
 • Vytvoříme systém prostupného bydlení (od krizového přes tréninkové a sociální/chráněné bydlení) s cílem postupně poskytnout ohroženým skupinám občanů Děčína běžnou nájemní smlouvu na trhu s byty. Systém prostupného bydlení je určen výhradně těm, kteří budou ochotní aktivně řešit svou nepříznivou situaci a dodržovat základní pravidla občanského soužití.
 • Budeme rozvíjet kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro občany Děčína.
 • Budeme ve spolupráci s Ústeckým krajem tlačit na Krajskou zdravotní, aby zlepšila kvalitu zdravotních služeb poskytovaných v děčínské nemocnici.
 • Zajistíme, aby pohotovostní služba pro dospělé byla během víkendů zajištěna v objektu děčínské nemocnice KZ.
 • Udržíme v Děčíně zubní pohotovost pro děčínské občany a obyvatele v ORP Děčín.
 • Vytvoříme motivační programy pro začínající lékaře, díky kterým budou chtít v Děčíně působit.

BEZPEČNOST

 • Razíme NULOVOU toleranci vůči nepřizpůsobivým a problémovým obyvatelům a návštěvníkům města. Bezpečí a pocit bezpečí je nutný základ každodenního života.
 • Zajistíme strážníkům městské policie odpovídající technické vybavení.
 • Budeme nadále zlepšovat součinnost města s PČR (nejen) v oblasti drobné kriminality.
 • Zvýšíme bezpečnost před hlavním nádražím a dalších problémových místech Děčína.
 • Ve spolupráci se stavebním úřadem budeme vymáhat sankce u objektů, které nevyhovují svým stavem (technické a hygienické nároky). Majitelé jsou ze zákona povinni tyto nedostatky odstranit.
 • Ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR budeme aktivně řešit protidrogovou politiku v Děčíně.
 • Budeme usilovat o zapojení Děčína do preventivního programu pomáhajícího obětem domácího násilí.
 • Budeme nadále podporovat všechny děčínské jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH).
 • Doplníme jednotkám dobrovolných hasičů dvě velkoobjemové cisterny k případnému hašení velkých lesních požárů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Podpoříme obnovu a revitalizaci zaniklých vodních ploch na území města s cílem zadržet vodu v krajině. Připravíme projektové dokumentace pro následnou realizaci.
 • Zlepšíme hospodaření s dešťovou vodou a snížíme objem dešťové vody vypouštěné do kanalizace. Budeme realizovat zatravňovací dlažby a zelené střechy na objektech města, podpoříme využívání akumulačních nádrží na zadržování a další využití dešťové vody.
 • Omezíme vypouštění odpadních vod do Labe z kanalizačních stok dosud nenapojených na centrální čistírnu odpadních vod (ČOV) v Boleticích.
 • Budeme aktivně jednat s ostatními městy a obcemi sdruženými v Severočeské vodárenské společnosti s cílem změnit neochotu SVS financovat další rozvoj vodohospodářské infrastruktury ze zdrojů společnosti.
 • Zavedeme transparentní systém podpory individuálních a případně skupinových ČOV tam, kde není možné napojení na veřejnou kanalizaci a centrální ČOV.
 • Nahradíme svítidla veřejného osvětlení za úsporná a s usměrněným světelným tokem, a to nejen kvůli úspoře finančních prostředků, ale také kvůli regulaci světelného smogu.
 • Budeme jednat s majiteli (provozovateli) dalších zdrojů světelného smogu s cílem přimět je k výměně nebo úpravě těchto zdrojů (např. seřazovací nádraží, atp.).
 • Postupně zrealizujeme protihluková opatření, která jsou v kompetenci města.
 • Budeme jednat s majiteli (provozovateli) dalších zdrojů hluku s cílem přimět je k opatřením na snížení hlučnosti.
 • Budeme vysazovat rostliny, které podporují populaci opylovačů.
 • Na vhodných místech vysadíme luční květiny s cílem vytvořit ekosystém louky, který podporuje biodiverzitu a zadržení vody v krajině.
 • Vytipujeme místa, na kterých bude seč trávy probíhat mozaikovým způsobem s cílem podpořit biodiverzitu a udržet více vody v krajině.

ENERGETIKA A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Současná situace, kdy město Děčín ve společnosti TERMO Děčín, a.s. vlastní 3,1 % akcií, je nevýhodná jak pro město, tak i pro občany.
 • Budeme usilovat, aby město Děčín, získalo nad společností TERMO Děčín kontrolu, a také o další rozvoj centrálního zásobování teplem. V opačném případě, kdy město nezíská kontrolu, podpoříme prodej majetkového podílu města.
 • Budeme věnovat mimořádnou pozornost zvyšování energetické bezpečnosti a odolnosti města:
  • postupným vytvářením Děčína jako ostrovního energetického systému ve vztahu k dodávkám elektrické energie pro zajištění nejdůležitějších funkcí města.
  • podporou výstavby Plavebního stupně Děčín, jehož součástí bude vodní elektrárna s možným zapojením města ve vlastnické struktuře.
  • podporou komunitní energetiky, založené na:
   • využití biomasy a bioplynu z místních zdrojů v okolí města.
   • budování fotovoltaických elektráren na objektech města, ale i dalších subjektů.
   • zvážení výstavby komunitní kompostárny.
 • Zavedeme systém „Kdo více vytřídí, méně zaplatí“ po vzoru měst, kde tento systém již funguje.
 • Budeme činit kroky, aby město dokázalo v budoucnu snížit cenu za svoz komunálního odpadu, případně i vlastními silami.
 • Na objektech města budeme realizovat energeticky úsporná opatření včetně zateplení.
 • Navýšíme počet nádob na tříděný odpad a sjednotíme kontejnerová stání.

INFRASTRUKTURA, DOPRAVA A PARKOVACÍ MÍSTA

 • Budeme podporovat tvorbu nových parkovacích míst ve městě, zejména na sídlištích.
 • Prioritu parkování ve městě vidíme ve výstavbě parkovacích domů.
 • Budeme klást důraz na rekonstrukci a obnovu komunikací včetně chodníků v majetku města.
 • Zavedeme první půl hodiny parkování v centru města zdarma pomocí parkovacích hodin.
 • Zlepšíme koordinaci dopravních staveb včetně správců sítí tak, aby nedocházelo ke zbytečnému narušování provozu ve městě.
 • Úpravami veřejného prostoru zlepšíme bezpečnost chodců, cyklistů i motoristů.
 • Při řešení dopravní problematiky budeme spolupracovat s ČVUT.
 • Zpracujeme kompletní dopravní analýzu přepravy pomocí MHD včetně využití jednotlivých linek a spojů MHD. Zlepšíme návaznost, vyhodnotíme trasování linek včetně časových požadavků cestujících.
 • Budeme dbát na dostatečnou frekvenci spojů MHD a na návaznost nejen mezi jednotlivými linkami MHD, ale také mezi MHD a meziměstskou autobusovou a vlakovou dopravou.
 • Budeme trvat na zachování nočních spojů MHD.

ŠKOLSTVÍ A SPORT

 • Klíč ke kvalitnímu školství je ve výběru ředitelů, u nichž budeme klást důraz na odbornost a schopnost vykonávat řídící funkci.
 • Při zřizování nových dětských skupin a školek podpoříme všechny subjekty. Systém podpory bude spravedlivý a transparentní.
 • Budeme investovat do modernizace vybavení škol a do zkvalitnění vzdělávání.
 • Prohloubíme spolupráci mezi městem a všemi vzdělávacími institucemi působícími v Děčíně bez ohledu na jejich zřizovatele. Na úrovní středních škol budeme spolupracovat s děčínskými středními školami v oblasti propojení praktické výuky a potřeb města (viz spolupráce s „Libverdou“ při úpravě kruhových objezdů).
 • Ve spolupráci s hospodářskou komorou budeme propojovat střední školy (zejména jejich budoucí absolventy) a zaměstnavatele.
 • Nedopustíme, aby inkluze byla záminkou k ohrožení kvality výuky a k ohrožení žáků šikanou.
 • Dohlédneme na to, aby ve školních jídelnách byla pestrá a vyvážená strava.
 • V Městské knihovně Děčín zrušíme roční registrační poplatek pro žáky základních a středních škol a pro studenty vysokých škol.
 • Zajistíme transparentní a spravedlivé financování sportu v Děčíně.
 • Většina alokovaných finančních prostředků bude vyčleněna na sportovní aktivity a vyžití pro děti a mládež. Profesionální sportovní kluby si musí zajistit své financování skrze sponzory v soukromé sféře.

CESTOVNÍ RUCH A TURISMUS

 • Naší prioritou je udržet návštěvníky a turisty v Děčíně. Děčín by neměl být jen přestupní stanicí do Českého Švýcarska, ale také cílovou destinací.
 • Budeme plánovat mimosezónní kulturní a sportovní akce, abychom prodloužili turistickou sezónu.
 • Na pořádání kulturních a sportovních akcí budeme spolupracovat s místními živnostníky, podnikateli a firmami.
 • Vytvoříme jednotné marketingové prostředí, které bude k dispozici všem subjektům působícím v cestovním ruchu.
 • Vytvoříme mobilní aplikaci, která bude sloužit jako informační, rezervační a platební systém.
 • Budeme usilovat o zkvalitnění páteřních cyklostezek v Děčíně a jejich vedení mimo komunikace pro motorová vozidla a chodníky a o vybudování cyklostezky v údolí Jílovského potoka.

KULTURA

 • Rolí města není kulturu vytvářet, ale podporovat. Zajistíme transparentní a spravedlivý systém podpory.
 • Vedle velkých kulturních akcí, jako je např. Labefest a Tyršův Děčín, podpoříme také menší kulturní akce v děčínských barech, hospodách a kavárnách.
 • V zimě postavíme ve veřejném prostoru mobilní ledovou plochu, na které budou moci obyvatelé Děčína a návštěvníci bruslit.
 • Budeme usilovat o zatraktivnění a vyšší kvalitu děčínských vánočních trhů.
 • Budeme pokračovat v zatraktivňování děčínského aquaparku. Postavíme nový venkovní tobogán.