Volební program místního sdružení Bystrc pro období 2022-2026
14. srpna 2022

Volební program místního sdružení Bystrc pro období 2022-2026

V nadcházejícím volebním období 2022-2026 se chceme zaměřit zejména na tyto oblasti:

Bydlení a životní prostředí

 • Bystrc má jedno z nejlepších životních pro­středí ve městě Brně, nadále věnujeme zvýšenou péči o čistotu veřejných prostranství a zeleň/sníh (mozaikové sečení, zadržení dešťové vody v sídlišti)
 • nadále budeme důrazně vystupovat proti vedení R43 přes území Bystrce (v tomto volebním období jsme opakovaně prosadili usnesení proti trasování X43 přes obydlenou část Bystrce jak v rámci projednávání Zásad územního rozvoje, tak při projednávání Územního plánu)
 • pokračujeme v revitalizaci obecních bytů (jádra, rozvody atd.)
 • pokračujeme v modernizaci/humanizaci kontejnerových stání a vytvoření motivace a dostupnosti pro třídění odpadu
 • nadále podporujeme parkové úpravy Horního náměstí a prostoru mezi Teyschlovou ulicí a obchodním domem Albert
 • dbáme na koncepční územní rozvoj bez přílišného zahušťování území
 • připravíme obecní budovy na využití obnovitelných zdrojů energie
 • budeme podporovat vybudování hřbitova u Křivé borovice
 • budeme podporovat vhodné podmínky pro podnikání na území městské části tak, aby mohla vznikat další pracovní místa

Doprava

 • stále hledáme možnosti a vytváříme parkovací místa s ohledem na zeleň a sítě, jak po malých úsecích, tak v rámci velkých investičních akcí: aktuálně vybíráme projektanta na parkovací dům na ulici Černého, na který jsme v minulosti zpracovali objemovou studii a v anketách zjistili zájem občanů, parkovací dům Teyschlova by měl být realizován společně s prodloužením tramvajového tělesa na Kamechy. Menší projekty na odstavné plochy pro auta jsou zadány aktuálně na ulici Opálkova a Heyrovského. Podporujeme výstavbu garážového domu Rerychova soukromým investorem (souhlas s prodejem pozemků).
 • podporujeme prodloužení tramvaje na Kamechy a obecně hromadnou dopravu
 • podporujeme připravovanou výstavbu mimoúrovňové křižovatky u Kamenolomu (Unihobby), včetně lávky přes řeku Svratku v co nejkratším termínu
 • dokončíme zkapacitnění a zvýšení bezpečnosti křižovatky Přístavní x Obvodová (již naprojektována, prochází úřady ke schválení)
 • ve spolupráci s Městem Brnem zvýšíme bezpečnost a zkapacitníme křižovatku Kubíčkova x Vejrostova (aktuálně se projektuje)
 • nadále budeme podporovat cyklodopravu (cyklotrasy, stojany)
 • podporujeme zklidnění dopravy v původní zástavbě (Nad Kašnou, Přístavní, 28.dubna, Živného atd.)
 • ve spolupráci s městem Brnem (Teplárny města Brna) podporujeme výstavbu parkovacích/nabíjecích míst pro elektromobily
 • iniciovali jsme opravu silnice Kníničská a budeme usilovat o co nejbližší možný termín realizace
 • pokračujeme v opravě komunikací, chodníků a schodišť

Úřad a rozpočet

 • ve spolupráci s městem Brnem spustíme nový web městské části (aktuálně rozpracováno)
 • připravíme elektronickou úřední desku a budeme maximálně podporovat digitalizaci a efektivitu úřadu
 • usilujeme o přívětivý úřad s dostatečnou komunikací vůči občanům
 • vždy projednáváme s občany větší stavební záměry, na menší akce či zjištění názorů využíváme ankety
 • budeme pokračovat v efektivním hospodaření s rozpočtem MČ a jeho transparentním projednáváním
 • kontrolujeme a podporujeme efektivní správu veřejných zakázek nejen velkého, ale i malého rozsahu

Školství

 • dokončíme revitalizace školních zařízení (kotelny, kuchyně atd)
 • připravíme rekonstrukce školních hřišť
 • v závislosti na demografickém vývoji budeme nadále aktivně vytvářet dostatek míst v MŠ a ZŠ (po školce na Kamechách se aktuálně staví MŠ Nad dědinou)
 • budeme nadále usilovat o výstavbu „nové Bystroušky“, volnočasového zařízení pro děti a mládež (již zpracován projekt)

Kultura, Sport, Komunita

 • podporujeme kulturu a sport s důrazem na mládež i seniory
 • pravidelně obnovujeme dětská hřiště pro nejmenší děti, je nutné podporovat i děti větší
 • veřejná prostranství budeme postupně vybavovat bezúdržbovými prvky pro pasivní i aktivní odpočinek (Street Workout, Stay Fit, cross trénink atd.)
 • podpora spolků, občanské společnosti a inicializace setkávání se nejen ve Společenském centru

Přehrada

 • podporujeme projekt „Čistá přehrada“ a zachování přehrady pro rekreační účely
 • podporujeme optimalizaci všech typů dopravy kolem přehrady s preferencí hromadné dopravy (hromadná, cyklo, lodní, podmínky pro pěší, odstavná plocha pro auta)
 • již je zpracován projekt na opravu komunikace od Dosty až k hrázi a její osazení mobiliářem (lavičky, koše), nutnost koordinace s Povodím Moravy
 • v návaznosti na výše uvedené postupná kultivace vstupního prostoru přehrady

Věnujte prosím pár minut představení našich kandidátů