Tvořit či netvořit nová parkovací místa?
2. června 2021

Tomáš Jára: Tvořit či netvořit nová parkovací místa?

Několik měsíců zpět jsme vytipovali pět lokalit k prověření tvorby parkovacích míst. Jedna je na ulici Kamechy, další čtyři na ulici Opálkova (dva návrhy nám poslali sami občané, tři vytipoval náš odbor životního prostředí a dopravy).
V prvních dvou lokalitách na ulici Opálkova měla ještě letos vzniknout parkovací místa vytvořením podélného zálivu podél smyčkového obratiště mezi domy č. 5 a 7 (viz přiložený zákres do fotografie) a vytvořením kolmého zálivu podél parkoviště u objektu Tepláren Brno. Plocha by byla v rámci protierozních úprav osazena zatravňovacími dlaždicemi s odpovídajícím zhutněným podkladem. Tyto práce lze realizovat poměrně rychle a za přijatelné náklady. Stejným způsobem bude řešena lokalita při ulici Kamechy (pod kotelnou) nejblíže domům Teyschlova 25-31, kde by mohlo vzniknout až 10 parkovacích míst.
Jako hůře řešitelné se ukázaly na ulici Opálkova další dvě lokality, které pro existenci většího množství sítí byly zadány projektantovi k prověření možností realizace a odhadu ceny. Konkrétně se jedná o přestavbu podélného zálivu na kolmý v úseku před domy č. 12-14 a rozšíření parkoviště u vjezdu na parkoviště naproti domu č. 14. Bohužel se ukázalo, že v těchto místech je tolik sítí, že by tvorba parkovacích míst byla ekonomicky naprosto neefektivní. V jedné z lokalit bylo navíc nutné udělat zářez do svahu a vystavět opěrnou zeď, kterou neschválil správce vodovodů a kanalizací v dostatečné délce. O to by bylo parkovacích míst méně a akce se stala nerentabilní.
V den uzávěrky tohoto čísla Bystrckých novin mi přišla žádost občanů bydlících v domech Opálkova 7, že si připravovanou tvorbu parkovacích míst v prostoru smyčkového obratiště, tedy ani na případně vytvořených zálivech, nepřejí a chtějí zachovat zelenou plochu. K žádosti byl přiložen zápis z jednání s hlasováním 24:3 v neprospěch parkovacích míst. Plně respektuji vůli obyvatel tohoto domu, ze čtyř lokalit nám tak ale bohužel k realizaci na Opálkové zbývá jen jedna.
Ušetřené finance tak co nejdříve použijeme na výše zmíněný záliv u ulice Kamechy, kde aktuálně také prověřujeme existenci sítí.

Tomáš Jára,

Tomáš Jára,

místostarosta, předseda místního sdružení ODS Brno-Bystrc

Více o autorovi