doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.

Životopis

Roman Maršálek

Narozen 25.5. 1974 v Ostravě

Ženatý (1995, žena Radka), dva synové – Michal (1997), Jan (2003)

Vzdělání

1997 (Mgr.)     Ostravská univerzita  v Ostravě, obor Učitelství Ch-Bi pro ZŠ, (Voltametrické stanovení vybraných kovů na uhlíkové pastové elektrodě modifikované montmorillonitem)

1998                Ostravská univerzita  v Ostravě, rozšiřující studium biologie pro SŠ, (Reintrodukce bobra evropského)

2002 (Ph.D.)   Vysoká škola báňská – Technická univerzita, obor Úpravnictví, (Adsorpce těžkých  kovů na přírodním, neupravovaném uhlí)

2004                            Ostravská univerzita v Ostravě, studium Školského managementu, (Plán práce ředitele)

2010 (doc.)      Vysoká škola báňská – Technická univerzita, obor Úpravnictví (Adsorpce povrchově aktivních látek na přírodních materiálech, Zeta potenciál)

2017 (RNDr.) Ostravská univerzita, obor Učitelství (Fyzikální chemie – inspirace pro učitele)

Vybrané absolvované kurzy:                      

 • Gros znalostí řídícího pracovníka ve škole v oblasti právní, legislativní, ekonomické, psychologické a společenské
 • Ochrana a bezpečnost zdraví při práci (2002)
 • Kurz realizátorů distančního vzdělávání (2006) – projekt OP RLZ, opatření 3.2
 • Koncepční zvýšení řídících a manažerských dovedností vedoucích pracovníků Ostravské univerzity (2006)
 • Možnosti ochrany předmětů průmyslového vlastnictví v prostředí výzkumu a vývoje na vysokých školách (2010)
 • Spolupráce s aplikační sférou (2011)
 • Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci – projekt OP VpK, CZ.1.07/2.2.00/15.0176 (2013)
 • Prostředí a aktéři výzkumu, vývoje a inovací v České republice (2017)
 • Právní rámec VVI (2017)
 • Workshop – pracovněprávní právo pro vedoucí kateder a další pracovníky PřF OU (2018)
 • Rešeršní nástroje pro technická, obrazová a designová řešení (2018)
 • Metodika 17+ a nástroje pro hodnocení vědy (2018)
 • Praktické aspekty spojené s ochranou průmyslových práv (2018)
 • Duševní vlastnictví v prostředí VŠ (2019)
 • Technologický transfer na veřejné vysoké škole (2019)

 

Pracovní zkušenosti

2010-dosud                Docent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

2004 – 2009                Odborný asistent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

2006                            Učitel chemie na Střední průmyslové škole informatiky a elektrotechniky

2000 – 2004                Statutární zástupce ředitele na Základní škole v Zálomu, Ostrava

1997 – 2000                Učitel chemie a biologie na Základní škole v Zálomu, Ostrava

Členství v organizacích, orgánech, další aktivity

 • Česká společnost chemická, od roku 2005
 • International society of electrochemistry, od roku 2009
 • Senát PřF OU, 2006 místopředseda, 2007-2008 předseda.
 • Člen kolegia děkana PřF OU, 2007-2015
 • Tajemník katedry chemie PřF OU, 2005-
 • Zástupce vedoucího katedry chemie PřF OU, 2008-2012
 • Vedoucí katedry chemie, 2015-
 • Proděkan pro vědu a vnější vztahy, 2009-2015
 • Člen vědecké rady PřF OU, 2010-2015, 2019-
 • Člen vědecké rady OU, 2011-2015
 • Vedoucí Environmentálního centra, 2011-2012
 • Zástupce Vedoucího Environmentálního centra, 2012-2018
 • Zástupce ředitele Institutu environmentálních technologií, 2011-2012
 • Člen oponentního týmu Rady CIT pro IS PUBL, 2009-2015
 • Člen rady Centra informačním technologií, 2009-2015
 • Člen knihovní rady OU, 2009-2015
 • Člen oborové rady a školitel doktorského studijního programu Analytická chemie
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Procesní inženýrství
 • Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Hong Kongu 2012.
 • Člen vědeckého výboru konference International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, New Delhi 2013.
 • Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Penang
 • Hodnotitel Národního akreditačního úřadu

Zahraniční pobyty (mimo konference):

 • Pracovní pobyt (kalorimetrická měření) ve Velké Británii (19.9-28.9.2009)
 • česká vodohospodářská mise do Izraele (20. - 27.10.2013)
 • Odborná stáž, Švédsko (13.-19.11.2016)

 Ocenění, různé:

 • Ocenění za vynikající přednášku s názvem „The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate” na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v Kuala Lumpur v roce 2011.
 • Ocenění za vynikající přednášku s názvem „Zeta potential - Applications” na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v Hong Kongu v roce 2012.
 • Zvaná přednáška: Studium interakcí mezi nanočásticemi a proteiny, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 20.9. 2018.

 

Publikační a grantová činnost

Odborná kniha                                             1

Kapitola v odborné knize                               4

Odborné články v časopisech                         12

Příspěvky na tuzemských konferencích           28

Příspěvky na zahraničních konferencích          40

Výukové materiály                                        13

Užitné vzory                                                 2

Projekty a granty                                          18

H-index                                                        4

Citace (Scopus)                                            52