Odpovědi na otázky Svazu cestujících ve  veřejné dopravě
9. října 2012

Vladimír Záleský: Odpovědi na otázky Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Kraje jsou objednateli regionální veřejné dopravy – vlakové i autobusové. Jaké jsou v tomto ohledu Vaše cíle nejen pro následující čtyři roky? A jaká zlepšení pro cestující v regionální dopravě chcete prosazovat?

 

 

V prvé řadě budeme usilovat o zachování stávajícího objemu veřejné dopravy, snažit se o ještě efektivnější využití finančních prostředků. Toho bychom chtěli dosáhnout například využitím vozidel sociálních služeb pro zajištění přepravy jednotek cestujících v rámci společného dispečinku s autobusy na zavolání. Modernizaci vozového parku v oblasti malých a středních vozidel budeme realizovat výhradně v alespoň částečně nízkopodlažní formě, abychom přiblížili veřejnou dopravu osobám se sníženou schopností pohybu.

S dalším vylepšením systému veřejné dopravy přichází organizátor dopravy, společnost OREDO. Jedná se o výměnu odbavovacích zařízení v autobusech za moderní, která jednak umožní odbavení cestujících pomocí bezkontaktní čipové karty, a dále zabudovaný GPS modul umožní nepřetržité sledování polohy vozidel. Čipová karta bude uznávána všemi dopravci a bude sloužit jako elektronická jízdenka a také jako elektronická peněženka. Cestujícím tato změna přinese výrazné zjednodušení nákupu jízdného a OREDO si od této změny slibuje zkrácení času na odbavení, důslednější kontrolu výběru jízdného a zkvalitnění organizace dopravy díky znalosti polohy vozidel. Tento projekt je financován z ROP ve výši necelých 65 mil. Kč., bude mít působnost na území Královéhradeckého a Pardubického kraje a jeho spuštění se předpokládá od  1. března 2013.                                                                                                             

V současné době OREDO připravuje nový projekt, který přinese další zkvalitnění veřejné dopravy pro cestující. Obsahem projektu je osazení důležitých přestupních uzlů exteriérovými odjezdovými informačními panely (15 ks pro Královéhradecký kraj a 17 ks pro Pardubický kraj), které usnadní orientaci cestujícím. Cestující se tak dozví, z kterého stanoviště a v jakém čase příslušný spoj odjíždí, případně jaké má zpoždění. V rámci tohoto projektu také dojde k rozšíření systému a pracoviště dispečinku, které umožní organizátorovi efektivně koordinovat provoz celého dopravního systému IREDO. Bude se jednat o rozšíření o tzv. call centrum, které bude sloužit pro poskytování informací cestujícím, volajícím na zveřejněné telefonní číslo. Vytočením čísla této informační hlasové služby se cestující dovolá operátorovi OREDO, který požadovanou informaci sám dohledá, nebo cestujícího přepojí na specializovaného technologa, který se věnuje organizaci veřejné dopravy v dané oblasti. Tuto linku mohou také využít objednatelé služeb ve veřejné dopravě (zástupci obcí a měst v KHK a PK) ke konzultacím, příp. k reklamacím nedostatků veřejné dopravy. Dále dojde k rozšíření systému webových služeb, který bude poskytovat služby dispečinku, e-shopu, aplikaci QR kódů, umožní navigaci řidičů pomocí příručního počítače PDA a ostatní statistické služby. Součástí tohoto projektu bude také dodávka speciálních přenosných odbavovacích zařízení pro malá vozidla, která jsou využívána pro svoz cestujících v okrajových lokalitách obou krajů a na méně frekventovaných spojích, a která neměla dosud dostatečné vybavení standardní odbavovací technikou. Realizace projektu je plánována v období od 1. května 2012 do 30. Června 2015 ve finanční výši cca 62 mil. Kč. Podle posledních informací byl tento projekt schválen Regionální radou soudržnosti.

Plánujete v regionální železniční dopravě otevřít trh pro všechny železniční dopravce a vyhlásit výběrová řízení na provoz regionální osobní železniční dopravy ve Vašem kraji?

Smlouva s dopravcem ČD je uzavřena do roku 2021 a její součástí je závazek modernizace vozového parku. Vzhledem k tomu, že se stát podílí na úhradě prokazatelné ztráty 43 % na základě uzavřeného memoranda do roku 2019, nepovažujeme za rozumné v tomto období vyhlašovat výběrové řízení. Výběrovým řízením se v žádném případě nebráníme, ale v současné době  upřednostňujeme zajištění efektivního řízení národního dopravce, od čehož si slibujeme lepší využití stávajících investic.

Královéhradecký kraj je z pohledu železnice mimo hlavní koridory. Spojení s Prahou je na velmi nízké úrovni (frekvence spojů, rychlost a jednokolejnost). Co uděláte pro to, aby se tento stav co nejdříve změnil?

Uvedená problematika je především v kompetenci státu, jako objednatele dálkové dopravy a správce infrastruktury. Z pohledu Královéhradeckého kraje vidíme možnost kvalitního napojení na železniční koridor v modernizaci tratě Hradec Králové – Pardubice na rychlost 160 km/hod a její zkapacitnění pomocí částečného zdvoukolejnění, čímž se otevře možnost vedení přímých vlaků Hradec Králové – Praha přes Pardubice s jízdní dobou cca 75 minut.  

Krajská kolejová síť je na velmi špatné úrovni. Spojení mezi klíčovými městy kraje Hradcem Králové a Náchodem je s úvratí, což znemožňuje zavést konkurenceschopné páteřní vlaky. Co uděláte pro to, aby se dlouholetý projekt bezúvraťového spojení v nějaké efektivní variantě co nejdříve realizoval?

Tuto investici považujeme dlouhodobě jako jednu z nejvíce důležitých v železniční infrastruktuře. Uvědomujeme si veškeré výhody, jako je například významné zkrácení jízdní doby mezi Náchodem a Hradcem Králové o cca 17 minut. Jsme připraveni vyvolat intenzivní jednání o přerozdělení státních investic do železniční infrastruktury ve prospěch jednotlivých krajů a tím zajistit finanční prostředky pro realizaci tzv. Vysokovské spojky.  

Jak se stavíte k myšlenkám nejen rozvoje a zlepšení existující infrastruktury (viz předešlé otázky), ale i k její mu rozvoji např. obnovení spojení Broumov - Otovice - Polská republika, nebo projekt Dráhy Orlických hor.  Jsou to pro Vás utopie nebo jejich postup budete reálně podporovat?

Rozvoj a zlepšení existující infrastruktury je prioritou a mnohdy podmínkou zlepšení osobní železniční dopravy. Některá zlepšení se již podařilo realizovat, jako je modernizace stanice Stará Paka, některá jsou ve fázi příprav, jako modernizace trati Hradec Králové – Pardubice.

Mezi další priority patří zkapacitnění železničních tratí Hradec Králové – Jaroměř, Hradec Králové – Týniště nad Orlicí, Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou, peronizace stanice Týniště nad Orlicí, výhybna Bartoušov na trati Jičín – Nymburk a další.  

Domníváme se, že v delším časovém horizontu je vhodné se projekty jako „Dráhy Orlických hor“ zabývat, v současné době však považujeme za důležitější zajistit financování výše zmíněných projektů. Obnovu přeshraničního spojení Broumov – Otovice – Polsko podporujeme, ovšem je nutné nejdříve jasně garantovat, zda bude ochotna provoz vlaků financovat také polská strana.

 

Ing. Vladimír Záleský, jednatel firmy OREDO a kandidát do krajského zastupitelstva

Ing. Vladimír Záleský

Ing. Vladimír Záleský

místopředseda místního sdružení
krajský zastupitel

Více o autorovi