Volební program a volební materiály ODS ve Žďáru nad Sázavou
6. října 2014

Jan Mokříš: Volební program a volební materiály ODS ve Žďáru nad Sázavou

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Starosta na plný úvazek.

Jeden místostarosta stačí. Budeme prosazovat pouze jednu uvolněnou funkci pro

místostarostu.

Zasadíme se o vznik útvaru městského architekta jako garanta urbanistického rozvoje

města. Toto pracoviště by mělo vzniknout reorganizací současného Odboru rozvoje a

územního plánování.

Podpoříme vypracování nového strategického plánu rozvoje města.

Se zapojením odborné i laické veřejnosti je třeba dopracovat nový územní plán města.

Tento by měl koncepčně vycházet z aktuálních plánů rozvoje dopravy, bydlení, průmyslu

a zeleně.

Budeme prosazovat další zkvalitnění městského informačního systému včetně městských internetových stránek a vydávání vlastního městského zpravodaje.

Nadále budeme podporovat vzdělávání a profesionální rozvoj zaměstnanců městského úřadu.

 

ZDRAVÉ A TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ

Stále budeme prosazovat takové rozpočty města, které podporují jeho rozvoj a nevedou k zadlužování.

Budeme prosazovat průhledná výběrová řízení na městské zakázky s důrazem na připravenost a kvalitu projektů. Zasadíme se o důsledné zveřejňování maximálního smysluplného množství informací prostřednictvím internetu. Časné předkládání plánovaných projektů k diskusi s veřejností je nutné.

Pro další rozvoj města budeme nadále využívat financí z evropských fondů. Upřednostníme takové projekty, jejichž realizace bude smysluplným přínosem pro občany a zároveň svými provozními výdaji nezatíží rozpočet města.    

 

PODMÍNKY PRO BYDLENÍ, ŽIVOT A PRÁCI

Podpoříme další individuální bytovou výstavbu na sídlišti Klafar.

Znovelizujeme závazný veřejný plán oprav a rekonstrukcí městských komunikací, chodníků, osvětlení a inženýrských sítí a budeme pokračovat v jeho postupné realizaci. Podmínkou revitalizací městských částí je komunikace a spolupráce s místními obyvateli, kteří problematiku lokality znají nejlépe.

Zasadíme se o důsledné plánování a následná kvalitní řešení zelených ploch ve městě s důrazem na unikátní přírodní prostor kolem řeky Sázavy.

Dobrým plánováním financí a kontrolou kvality provedené práce chceme dosáhnout celkově lepšího stavu chodníků, cest, cyklistických stezek, hracích ploch, osvětlení a městské zeleně.

Budeme pokračovat ve zvyšování atraktivity městských lokalit sloužících cestovnímu ruchu.

Dokončíme rekonstrukci náměstí Republiky a postupně zrealizujeme její pokračování v rámci širšího centra města.

Za nedílnou součást rozvoje města považujeme i rozvoj městských částí Stržanova, Veselíčka, Mělkovic a Radonína.

Naši plnou podporu bude mít rozvoj svobodného podnikání. Zavedeme pravidelná setkání a diskuse s místními podnikateli.

 

DOPRAVA

V souvislosti s tvorbou nového územního plánu města je třeba vytvořit nový, skutečnosti lépe odpovídající plán rozvoje dopravy na území města. Klademe důraz na odborné posouzení a projektové zpracování komplexního řešení.

Je třeba vytvořit nová dopravní propojení a zlepšovat stávající. Podporujeme výstavbu kruhových křižovatek a odbočovacích pruhů ke zvýšení dopravní bezpečnost.

Významně podpoříme cyklisty a jejich bezpečnost. Je třeba smysluplně naplánovat a postupně realizovat systém propojených cyklostezek a cyklopruhů (včetně přechodů pro cyklisty) uvnitř města a jeho blízkého okolí.

Zajistíme realizaci naplánované dopravní stavby státu - propojení silnic Jamská-Novoměstská s následnou přeložkou silnice I. třídy.

Budeme usilovat o další zlepšení dopravního spojení našeho města s Jihlavou, Prahou a Brnem a kvalitní MHD.

 

ODPADY, EKOLOGIE

Podpoříme další pokrok v třídění a zpracování komunálního odpadu. Tak se sníží množství běžného komunálního odpadu, za jehož skládkování budeme platit stále více.

Zaměříme na zajištění pořádku v okolí sběrných kontejnerů.

Daně a poplatky, jejichž výše je v kompetenci samosprávy, budeme udržovat na co nejnižší úrovni. Navrhneme osvobození dětí od poplatků za odpad.

 

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

Postaráme se o dostatečnou správu a údržbu škol a školských zařízení, které jsou v majetku města. Provedeme zateplení ZUŠ. Udržíme dostatek míst pro děti ve školkách.

Nadále budeme výrazně podporovat smysluplné volnočasové aktivity dětí a mládeže, například osvědčený bezplatný pronájem sportovišť.

V součinnosti s organizacemi seniorů budeme usilovat o další podporu a rozvoj aktivního života občanů v důchodovém věku.

Zajistíme, aby stávající velká sportovní a kulturní zařízení byla řádně a ekonomicky udržována, spravována a dle finančních možností rekonstruována. Zároveň musí být kultura a sport finančně dostupné široké veřejnosti.

Budeme nadále kultivovat transparentní systém grantové podpory činnosti kulturních i sportovních organizací. Dle možností tuto podporu zvýšíme.

 

ZDRAVOTNICTVÍ  a  SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na základě demografického vývoje budeme usilovat o další nová místa pro bydlení seniorů. Vhodnou variantu vidíme v rekonstrukci některých budov ve vlastnictví města.

Dostupnost zdravotní péče město garantuje především prostřednictvím své příspěvkové organizace Poliklinika. Nadále budeme podporovat její rozvoj. Zároveň budeme usilovat o zachování LSPP a RLP ve Žďáře.  


Prohlédněte si naše volební materiály:

INZERCE

1 2 3 4 5

PLAKÁTY

1 2 3 4

POLEP AUTOBUSU

1 2 3

BILLBOARDY

1 2

MODRÝ LIST

1 2
MUDr. Jan Mokříš

MUDr. Jan Mokříš

předseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení
zastupitel

Více o autorovi