7. září 2020

Volební program Občanské demokratické strany pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2. - 3. října 2020

PREAMBULE: Volební program Občanské demokratické strany pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje směřuje k zajištění potřeb jeho obyvatel v celé šíři a k všestrannému rozvoji jeho území.

FINANCE

 • zajistíme efektivní vynakládání prostředků ve prospěch jeho obyvatel ve všech oblastech kraje
 • zjednodušíme administrativní náročnost všech dotačních titulů kraje, v maximální míře využijeme nové plánovací období EU k finanční podpoře projektů kraje, obcí i soukromých subjektů
 • zpracujeme a zveřejníme dlouhodobý plán klíčových investičních akcí kraje
 • postupně budeme snižovat úvěrovou zadluženost kraje

PODPORA PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

 • zavedeme programy pro vznik a rozvoj malého a středního podnikání
 • zavedeme programy na podporu zpracování a využití regionálních surovin
 • zavedeme program na podporu malých a středních podnikatelů pro případ mimořádných událostí
 • budeme usilovat o úplné zrušení elektronické evidence tržeb a kontrolních hlášení
 • podpoříme rozvoj nových komunikačních sítí 5G
 • podpoříme aktivity inovačních center
 • podpoříme zájem nových investorů o území kraje
 • podpoříme rozvoj cestovního ruchu
 • zajistíme vyšší úroveň spolupráce podnikatelských subjektů a škol pro dosažení souladu potřeb na trhu práce se studijními a učebními obory
 • zajistíme možnost propagace firem a podnikatelů na národních mezinárodních akcích

VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • budeme pokračovat v organizačních změnách na krajském úřadě, které zjednoduší řízení příspěvkových organizací kraje a řešení potřeb občanů, obcí a měst
 • budeme pokračovat v přímých přenosech ze zasedání krajského zastupitelstva prostřednictvím elektronických médií
 • přiblížíme dění v kraji jeho občanům prostřednictvím kvalitního zpravodajství v dostupných regionálních i celostátních médiích
 • zajistíme objektivní nezávislý personální audit krajského úřadu

DOPRAVA

 • vyvineme tlak na ústřední orgány státu k zahájení stavby rychlostní komunikace R35 v úseku Mohelnice – Moravská Třebová – Hradec Králové jako alternativní trasy k dálnici D1
 • vyvineme tlak na ústřední orgány státu k dodržení závazku dokončit modernizaci silnice R46 Olomouc – Vyškov, aby bylo možné zvýšit maximální povolenou rychlost na původních 130 km/hod.
 • zasadíme se o zahájení výstavby posledního úseku dálnice D1 0136 - Říkovice x Přerov včetně propojení s úsekem D55
 • dokončíme výstavbu průpichu a průtahu městem Přerov v celém úseku a zajistíme rekonstrukci komunikací poničených objížďkami
 • prosadíme dokončení východního obchvatu Olomouce
 • budeme vyžadovat realizaci dalších staveb v trase Mohelnice – Šumperk – Jeseník (např. napojení Mohelnice, obchvat Bludova) v zájmu propojení kraje v severojižním směru
 • připravíme k realizaci další obchvaty měst a obcí
 • budeme intenzivně jednat s dalšími investory dopravních staveb (města, obce, ŘSD, ČD, správci inženýrských sítí, sousední kraje) o koordinaci investičních akcí tak, aby docházelo k co nejmenšímu obtěžování uživatelů dopravní sítě
 • zajistíme intenzivní rekonstrukci páteřních silnic II. třídy a mostů na těchto komunikacích
 • vytvoříme fond pro opravy silnic III. třídy dle požadavků jednotlivých obcí
 • zajistíme kvalitní dopravní obslužnost pro všechny oblasti kraje včetně odlehlých obcí
 • podpoříme konkurenci a vstup soukromých subjektů do železniční dopravy v kraji
 • budeme pokračovat v rozvoji Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje s důrazem na železniční regionální osobní dopravu jako páteřního prvku systému
 • ve spolupráci s městskými dopravními podniky a dalšími dopravci budeme prosazovat moderní platební metody jízdného a zajistíme jednotný cestovní doklad pro hromadnou dopravu na území kraje
 • budeme intenzivně jednat s dopravci s cílem rychlejší obnovy vozového parku na regionálních tratích
 • podpoříme projekty obcí na výstavbu cyklostezek a realizaci opatření na zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích a železničních přejezdech v rámci dotačních titulů kraje
 • podpoříme zájem měst o zavedení bikesharingu

BEZPEČNOST A OCHRANA MAJETKU

 • zajistíme zvýšení finanční podpory profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek
 • podpoříme nákup moderní techniky pro profesionální i dobrovolné hasičské jednotky
 • podpoříme aktivity Sborů dobrovolných hasičů v požární prevenci
 • podpoříme práci s mládeží v rámci Sborů dobrovolných hasičů
 • podpoříme tradiční i nové soutěže v hasičském sportu
 • na základě aktuální situace a potřeb zajistíme zpracování komplexního dokumentu k řešení bezpečnostní politiky kraje
 • zajistíme pravidelná společná cvičení a odborné semináře všech složek IZS a bezpečnostních rad kraje a obcí
 • zajistíme plnou informovanost občanů o problematice krizového řízení v místě jejich bydliště
 • podpoříme programy prevence kriminality v městech a obcích kraje a aktivity pro širokou veřejnost v oblasti bezpečnostní gramotnosti
 • zajistíme ochranu slabších skupin obyvatelstva proti „šmejdům“
 • podpoříme legitimní práva legálních držitelů zbraní

ŠKOLSTVÍ

 • propojíme odborné vzdělávání ve školách s praxí žáků ve firmách
 • podpoříme technické a přírodovědné obory v souladu se současnými trendy a požadavky na vzdělávání ze strany zaměstnanců
 • při tvorbě strategických rozvojových dokumentů kraje přizpůsobíme záměry rozvoji polytechnického vzdělávání na odborných školách
 • podpoříme stáže učitelů odborných předmětů a praktického vyučování ve firemním prostředí
 • podpoříme projekty zaměřené na aplikaci nových technologických a výrobních postupů do odborného vzdělávání
 • podpoříme stávající a zavedeme další stipendijní programy pro přípravu odborníků v nedostatkových řemeslech
 • zajistíme kvalitní jazykovou přípravu žáků a jejich orientaci v odborné cizojazyčné terminologii
 • zajistíme aktivní podíl zástupců firem na tvorbě vzdělávacích programů odborných škol
 • zajistíme účast odborníků z praxe u závěrečných a maturitních zkoušek na odborných školách
 • zlepšíme metodické vedení i úroveň komunikace mezi Olomouckým krajem a jednotlivými školami a školskými zařízeními
 • zasadíme se o objektivní hodnocení ředitelů škol, které bude vycházet ze skutečné znalosti terénu a otevřené komunikace mezi vedením kraje a jednotlivými školami a školskými zařízeními
 • poskytneme školám a školským zařízením dostatečný objem provozních prostředků k dalším rozvoji
 • zachováme rozsah základního uměleckého vzdělávání a neformálního vzdělávání na území kraje
 • podpoříme kvalitu zabezpečení škol a jejich vybavení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví včetně potřebné analýzy
 • podpoříme propojení škol a veřejnosti v oblasti sportu a dalších volnočasových aktivit
 • ve spolupráci s Univerzitou Palackého a dalšími vysokými školami v kraji zajistíme podporu nadaných studentů napříč obory
 • podpoříme star-upové projekty studentů a absolventů jako opatření proti odlivu mozků z regionu

SPORT

 • zjednodušíme dotační programy v oblasti sportu
 • podpoříme celoroční činnost sportovních klubů
 • podpoříme pořádání sportovních akcí všech organizátorů
 • podpoříme výstavbu nových a rekonstrukci stávajících sportovních areálů
 • podpoříme obnovu a rozvoj vybavení sportovních areálů
 • podpořím sportovní činnost dětí a mládeže včetně přípravy na vrcholový sport
 • podpoříme přípravu k získání trenérské licence
 • podpoříme činnost reprezentantů ČR včetně mládeže
 • podpoříme aktivity handicapovaných sportovců
 • podpoříme tělovýchovné a sportovně rekreační volnočasové aktivity

ZDRAVOTNICTVÍ

 • budeme spolupracovat s obcemi a zdravotními pojišťovnami na obsazení ordinací lékařů dle aktuální místní potřeby
 • podpoříme lékaře specialisty k otevření ambulancí i na odlehlých místech v rámci Olomouckého kraje
 • zajistíme dostatečný počet lékařů a sester pro nemocnice na území kraje
 • ve spolupráci s lékařskou fakultou, zdravotnickými zařízeními a zástupci studentů připravíme stipendijní program ke stabilizaci lékařů na území kraje
 • dokončíme výstavbu nového pavilonu interny v Nemocnici Šternberk
 • zahájíme výstavbu moderního plnohodnotného infekčního pavilonu (nemocnice v nemocnici) v Nemocnici Prostějov
 • podpoříme nemocnice a další zdravotnická zařízení v kraji bez ohledu na jejich velikost a zřizovatele
 • podpoříme rozvojové projekty Fakultní nemocnice Olomouc a dalších poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti telemedicíny
 • budeme pokračovat v obnově vozového parku Zdravotnické záchranné služby, každým rokem zajistíme deset nových sanitních vozů
 • postavíme moderní výjezdové základny v Uničově, Zábřehu, Šternberku, Jeseníku a Prostějově a připravíme výstavbu základen v Mohelnici, Hanušovicích, Litovli a Javorníku
 • budeme pokračovat v preventivních a edukačních aktivitách kraje k zajištění maximální informovanosti občanů o rizikových faktorech a možnostech zdravotní prevence

SOCIÁLNÍ VĚCI

 • odmítáme zneužívání dávek a vyvineme tlak na centrální orgány k rychlým a efektivním legislativním změnám v oblasti prevence a řešení problematiky lidí bez domova, zejména sociálního bydlení
 • zajistíme, aby poskytování nezbytných sociálních služeb rizikovým skupinám obyvatelstva nemělo negativní dopady na ostatní občany
 • podpoříme komunitní občanské aktivity i odborné profesionální projekty, které budou posilovat vzájemnou solidaritu, dobrovolnictví a aktivní odpovědnost občanů za kvalitu života vlastních rodin
 • zajistíme stabilní podmínky pro rozvoj těch projektů, které podporují zdravou rodinu (mateřská centra, poradenská zařízení)
 • budeme využívat a rozvíjet osvědčený model komunitního plánování, rozšířený o možnost víceletého financování sociálních služeb
 • zaměříme se na podporu stabilních rodin jako nezpochybnitelného základu zdravé společnosti
 • podpoříme další rozvoj rodinných center a motivačních a vzdělávacích projektů ke kvalitnímu a odpovědnému rodičovství
 • zavedeme dotační program pro osoby, pečující o své blízké
 • podpoříme aktivity k zajištění kvality života seniorů

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • vytvoříme dotační program pro města, obce a další subjekty k obnově starých vodních děl (náhonů, jezů aj.) ke zlepšení zadržení vody v krajině a jejímu energetickému využití
 • podpoříme obce při realizaci projektů v oblasti vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod
 • zasadíme se o zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a následné zlepšení kvality a objemu dodané pitné vody pro konečné odběratele
 • zavedeme nový dotační titul pro vlastníky lesů na podporu opatření proti přívalovým povodním a zadržení vody v krajině
 • podpoříme vlastníky zemědělské půdy, kteří umožní řízený rozliv vody na svých pozemcích při povodňových stavech
 • podpoříme všechny subjekty při obnově a nové výsadbě silničních a dalších stromořadí
 • zaměříme se na zlepšení kvality ovzduší v kraji
 • zachováme dotační titul pro vlastníky na údržbu a rozvoj lesního majetku na území kraje
 • podpoříme projekty zvyšující objem recyklovatelného odpadu a rozšíření separovaných komodit
 • podpoříme rozšíření třídění bioodpadu včetně použití mobilních kompostérů
 • připravíme projekty ekologizace krajských škol a dalších budov na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického hospodářství
 • podpoříme projekty zdůrazňující hodnotu životního prostředí (Dům ekologické výchovy Sluňákov aj.)

OBNOVA A ROZVOJ VENKOVA

 • ve spolupráci s obcemi zkvalitníme stávající Program obnovy venkova, navýšíme finanční prostředky programu a připravíme jeho nové tituly podle aktuální potřeby
 • podpoříme lokální výrobce zemědělských produktů a kvalitních potravin
 • zajistíme rychlou a dostupnou veřejnou dopravu do všech částí kraje
 • založíme územní plánování na rozumném a průhledném rozhodování podle potřeb obcí a požadavků jejich samospráv
 • podpoříme rozvoj cestovního ruchu jako nástroje pro tvorbu pracovních míst na venkově
 • zasadíme se o respektování svobodného prostoru pro rozvoj rodinných zemědělských farem
 • podpoříme taková opatření, která zvyšují schopnost krajiny zadržovat vodu a která ochrání obce a města před povodněmi

KULTURA

 • navýšíme finanční prostředky v dotačních titulech na projekty obcí a neziskových organizací v oblasti kultury a památkové péče
 • podpoříme vznik nových a činnost stávajících soukromých a obecních muzejních expozic
 • podpoříme projekty kulturních zařízení jiných zřizovatelů s nadregionálním významem (Muzeum umění, Moravská filharmonie, Moravské divadlo, Divadlo Šumperk aj.)
 • zajistíme financování modernizace krajských příspěvkových organizací (vědecká knihovna, vlastivědné muzeum a další) s důrazem na zvýšení atraktivity pro návštěvníky a uživatele
 • podpoříme projekty na rekonstrukci hradů, zámků a dalších památkových objektů na území kraje
 • podpoříme tradiční hudební, divadelní a folklórní festivaly

CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS

 • podpoříme obory středních škol důležité pro zajištění kvalitního personálu stravovacích a ubytovacích zařízení
 • rozvineme systém seniorského cestování a slevových a zážitkových karet
 • ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Olomouckého kraje a Sdruženími cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky zajistíme rozvoj turistiky v regionu
 • podpoříme rozvoj gastroturistiky, kongresové turistiky a církevní turistiky
 • zajistíme moderní a efektivní prezentaci turistických atraktivit a stravovacích a ubytovacích zařízení v rámci České republiky i v zahraničí s důrazem na sousední státy
 • rozšíříme spolupráci s ostatními aktéry cestovního ruchu především v sousedních regionech
 • podpoříme rozvoj informačních center ke zvýšení informovanosti turistů o atraktivitách kraje
 • podpoříme značení turistických cílů regionálního i místního významu
 • zvýšíme podporu běžeckého lyžování, poskytneme finanční prostředky na údržbu běžeckých tras, jejich značení a údržbu techniky
 • podpoříme činnost Filmové kanceláře pro výběr filmařských lokací v rámci kraje
 • podpoříme vznik nových cyklotras, cyklostezek, naučných stezek a cyklotrailů a jejich vybavení
 • zefektivníme komunikaci se všemi aktéry v oblasti cestovního ruchu bez rozdílu velikosti