Volební program ODS pro Karlovy Vary
4. září 2018

Volební program ODS pro Karlovy Vary

ODS pro hospodářský rozvoj města

Jedním z hlavních rysů spokojeného života ve městě je dobře uživit rodinu a mít zajímavé zaměstnání.

V Karlových Varech tomu chceme pomoci podporou místních podnikatelů a chytrým rozvojem cestovního ruchu.

 • V rámci možností daných zákonem budeme zakázky zadávat přednostně živnostníkům nebo firmám, které podnikají v Karlových Varech.
 • Odstraníme zbytečné překážky způsobované živnostníkům přehnanou regulací na straně místních úřadů.
 • Cestovnímu ruchu pomůžeme cílenou propagaci Karlových Varů na bonitnější klientelu. Budeme postupně zvyšovat atraktivitu Karlových Varů tím, že rozšíříme nabídku atrakcí pro návštěvníky.
 • Vyřešíme problematiku Vřídla jako karlovarské dominanty, protože jeho historie a symbolika jsou tím nejzákladnějším, na čem město staví své jméno.

ODS pro vzdělání

Každý chce dopřát svým dětem to nejlepší vzdělání, které je nejen co nejlépe připraví na budoucí povolání, ale zajistí dětem i všestranný rozvoj.

Město může v tomto směru pomoci opravou a údržbou školských zařízení, podporou kvalitních učitelů a zvětšováním nabídky mimoškolních aktivit v prostorách škol a na školních sportovištích.
 • Nastavíme systém finančního individuálního ohodnocení pedagogických pracovníků nad rámec jejich běžných platů. Učitelé musí být motivovaní k co nejlepší a tvůrčí práci s našimi dětmi a zaslouží si respekt a úctu.
 • Zřídíme městské jesle, abychom vyšli vstříc přáním mnoha mladých rodin v Karlových Varech.
 • Nastavíme systém optimálního využití kvalitního venkovní zázemí pro volnočasové aktivity u městských škol. Prostory budou mít k dispozici i sportovní kluby, které je využijí pro svou činnost.
 • Zaměříme svou pozornost a podporu na zdravé stravování dětí ve školách a školkách.

ODS pro volný čas

Pro člověka je důležité, aby kromě práce měl zajištěnu pestrou nabídku trávení volného času.

Podporou klubů nebo konkrétních projektů můžeme zlepšit nabídku akcí, kterých se člověk může zúčastnit jako divák. Pro aktivní využití volného času chceme rozšířit nabídku sportovišť a volnočasové infrastruktury.
 • Zasadíme se o opětovné zprovoznění bazénu hotelu Thermal a jeho využití pro občany Karlových Varů.
 • Prosadíme lepší využití lázeňských lesů pro aktivní život.
 • Navýšíme počet kulturních akcí města nabídkou využití městských kulturních sálů a venkovních prostor.
 • Zajistíme lepší koordinaci kultury ve městě, aby nedocházelo k souběhu velkých akcí.
 • Prosadíme pořádání vánočních trhů odpovídajících významu a prestiži Karlových Varů, které budou skutečným lákadlem v předvánočním čase.

ODS pro bydlení

Ke kvalitnímu bydlení je potřeba nejen dostupnost vhodných bytů, ale i odpovídající nabídka souvisejících služeb.

Postaráme se o zvýšení nabídky bydlení a zajistíme chybějící služby.
 • Stávající ubytovny Drahomíra a Komenského přebudujeme na bydlení pro mladé se systémem finanční podpory nájemného.
 • Nabídneme podporu města při výstavbě družstevního bydlení jako nejdostupnější varianty pro širokou veřejnost - vnitřní oblouk Krokovy ulice.
 • Podpoříme využití geotermální energie pro potřeby města a jejich obyvatel.

ODS pro prostředí města

O veřejný prostor by mělo být postaráno stejně dobře, jako o soukromý.

Zrevitalizujeme zanedbané části města, usnadníme sběr odpadu a zlepšíme čistotu.
 • Zrevitalizujeme pravý břeh řeky Ohře s náplavkou pro procházky či alternativní scénu a tím vytvoříme místo pro aktivní společenský život. Zajistíme návaznost této lokality na cyklo a inline stezku.
 • Chceme, aby se veřejné prostory, zejména na sídlištích staly přirozeným místem pro setkávání lidí všech generací. Zajistíme pro to potřebné vybavení a oživíme je pořádáním festivalů, bleších trhů, farmářských trhů, koncertů, jarmarků, divadel a podobně.
 • Zajistíme „mobilní sběrné dvory“, které zdarma budou sloužit zejména našim seniorům a hendikepovaným občanům. Přinesou možnost zbavit se nepotřebných věcí a donést je do dvora doslova "za rohem".
 • Každý rok v ulicích vysadíme minimálně 50 nových stromů. Do projektu „Adoptuj si svůj strom“ zapojíme naše občany i instituce.

ODS pro dopravu, která slouží občanům

Lidé potřebují kvalitní dopravní síť, aby netrávili čas v zácpách a při hledání místa k zaparkování.

Zajistíme opravy zanedbaných silnic, mostů a chodníků, zlepšíme využití stávajících a zajistíme vybudování nových parkovacích míst.
 • Výrazně navýšíme investice na opravy chodníků, komunikací a mostů. Prioritně se zaměříme na opravu komunikace z Růžového vrchu do Sedlece a výstavbu silnice z Bohatic na Horní nádraží
 • V nejzatíženějších lokalitách zavedeme rezidenční parkování, aby obyvatelé měli možnost u svých domovů zaparkovat. Na sídlištích Růžový Vrch, Čankovská, Stará Role - Dvořákova vybudujeme nová parkovací místa a to zefektivněním veřejného prostoru.
 • Zavedeme tzv. pečovatelské parkovací karty do rezidenčních oblastí, které opravňují rodinné příslušníky a pečovatele o seniory a zdravotně postižené ke krátkodobému zaparkování.
 • Nesouhlasíme se stávajícím návrhem integrovaného dopravního terminálu u Tržnice. Budeme pro zachování stávajícího řešení nebo pro vytvoření dopravního uzlu v jiné lokalitě.

ODS pro podporu sociálně slabých občanů

Lidé, kteří se dostanou do obtížné životní situace, nemohou zůstat bez pomoci.

Pomůžeme lidem v nouzi, ale nedovolíme zneužívání dobroty ostatních.
 • Zavedeme systém propustného bydlení, který umožní za jasných pravidel pomoc potřebným, kteří přišli o střechu nad hlavou.
 • Nabídneme denní výplatu mzdy za práce provedené formou veřejné služby pro čistotu města, kdy v danou dobu přijde zájemce o tuto práci, kterému bude za řádně provedenou práci na místě vyplacena odměna.

ODS pro bezpečnost

Nikdo nesmí mít strach jít pěšky sám po městě, ani pustit samotné děti do školy a ze školy.

Zamezíme, aby se problémoví občané dlouhodobě zdržovali v problémových lokalitách a zaměříme práci městské policie na tyto lokality.
 • Budeme hájit zájmy občanů, kteří si sousedství s ubytovnou dobrovolně nevybrali.
 • Prioritně chceme vyčistit ulici Sokolovskou od dealerů a uživatelů drog. Vrátíme ulici Sokolovské její původní lesk a vytvoříme z ní opět obchodní třídu, kterou původně bývala.
 • Tam, kde preventivní programy selhávají, musí vůči lidem pohybujícím se za hranou zákona následovat důsledná represe ze strany policejních složek. Budeme požadovat, aby zejména PČR měla potírání tohoto druhu kriminality v ulici Sokolovská za jednu z hlavních priorit.
 • Nikdy nepodpoříme vznik nových aplikačních místností pro drogově závislé (takzvaných „šleháren“) na území Karlových Varů.
 • Navýšíme počty karlovarských strážníků, abychom zvýšili bezpečnost v problematických lokalitách. Pro heslo Znáte svého strážníka?
STOP UBYTOVNÁM – vyhlášení zón bez dávek
 • Vyhlášení „oblastí se zvýšeným výskytem sociálně negativních jevů“ v okolí ubytoven Tuhnice a Drahovice.
 • V souladu se změnou Zákona o hmotné nouzi, kterou v červenci 2017 prosadila v Poslanecké sněmovně ODS – zastavíme příliv nepřizpůsobivých osob tím, že noví obyvatelé rizikových lokalit nebudou mít nárok na vyplácení dávek doplatku na bydlení.

ODS pro seniory

Člověk ve vyšším věku se nesmí stát neviditelným.

Pro seniory je často nejdůležitější věcí kontakt. Budeme budovat takové prostředí ve městě, kde je snadnější najít si nové přátele, zábavnou formou trávit dny a v neposlední řadě i možnost mezigenerační komunikace.
 • Prosadíme výstavbu důstojného a především dostatečně velkého domova pro seniory a domova s hospicovou péčí. Domov s hospicovou péčí bude určen nemocným lidem, kteří si přejí strávit podzim života důstojně a v přívětivém prostředí, ale nemají blízké, kteří by se o ně mohli celodenně doma starat.
 • Pomůžeme svými projekty osamělým seniorům najít si nové přátele a podpoříme potřebnou mezigenerační komunikaci.
 • Zajistíme maximální podporu pro aktivní seniory a podpoříme zajímavé možnosti pro trávení volného času včetně zájezdů, výstav, turistiky apod.

ODS pro "úřadování"

Člověk nemusí běhat od čerta k ďáblu, aby vyřídil formality.

Usnadníme komunikaci občanů s Magistrátem. Zároveň zajistíme rychlou a přehlednou informovanost o tom, co se ve městě děje.
 • Podpoříme moderní technologická řešení k vyřízení jednotlivých agend online.
 • Zajistíme, aby danou životní situaci (svatba, stavební povolení, atd.) bylo možné vyřídit na jednom místě, namísto běhání od dveří ke dveřím
 • Rozpočet bude sestavován stylem „Jaká služba se pro občany pořídila?“, nikoliv „Za co se peníze utratily“. Rozpočet bude veřejně dostupný na internetu s možností proklikat se k detailu
 • K informování o dění ve městě bude využit modernizovaný webový portál a moderní mobilní aplikace.

ODS pro zachování krematoria

Karlovarské krematorium má svou historii a může mít i budoucnost. Zajistíme jeho znovu zprovoznění jako místa důstojného rozloučení.
 

 

(Použitá fotografie pochází z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.)