Volební program pro volby do obecního zastupitelstva 2018
21. září 2018

Volební program pro volby do obecního zastupitelstva 2018

Držte s námi správný směr. PŘINÁŠÍME REÁLNÉ SLIBY, ŽÁDNÉ VZDUŠNÉ ZÁMKY

Volební program Občanské demokratické strany v Trutnově je v souladu se strategickým plánem rozvoje města. Slibujeme pouze to, co lze skutečně splnit.

ZDRAVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE ZNAKEM JEHO PROSPERITY

Finance spravujeme řádně a efektivně. Za základ zdravého hospodaření a symbol prosperity města považujeme přebytkový rozpočet.

Prioritně podporujeme investice s vícezdrojovým financováním.

HOSPODAŘÍME TRANSPARENTNĚ, NAŠE PRÁCE JE SLUŽBOU OBČANŮM

Průhledné a transparentní hospodaření a nakládání s majetkem města je pro nás samozřejmostí. Naše práce pro město je službou jeho občanům. Podporujeme rozvoj digitalizace a mobilních aplikací jako krok kupředu pro lepší a pružnější přenos informací.

UDRŽÍME NÍZKÉ POPLATKY ZA MĚSTSKÉ SLUŽBY

Ceny vodného a stočného, poplatky za svoz odpadů či ceny městské hromadné dopravy jsou v Trutnově jedny z nejnižších v České republice. Tyto poplatky udržíme na rozumné úrovni i v dalších letech.

OBČANÉ SE MUSÍ VE SVÉM MĚSTE CÍTIT BEZPEČNĚ

Bezpečnost občanů považujeme za zásadní hodnotu. Podpoříme další materiální i personální rozvoj Městské policie a prohloubení její spolupráce s Policií České republiky. Rozšíříme kamerový systém dle potřeby jednotlivých městských částí a v rámci prevence kriminality se zasadíme o větší přítomnost strážníků Městské policie v ulicích města. Pro seniory zajistíme přímý kontakt s Městskou policií pomocí elektronických tlačítek.

OPRAVENÉ KOMUNIKACE A BEZPEČNÉ PŘECHODY JSOU DOBROU VIZITKOU MĚSTA

Budeme pokračovat v investicích do dopravní infrastruktury, chodníků či parkovacích zón ve všech částech města. Nadále budeme řešit dopravu a její bezpečnost v obytných čtvrtích. Rozšíříme cyklostezku podél řeky Úpy od Mladých Buků až k elektrárně v Poříčí. Za zásadní dopravní stavbu, která ovlivní kvalitu života občanů našeho města, považujeme dálnici D11. Její výstavbu aktivně podporujeme již řadu letu.

ROZVOJ INFRASTRUKTURY, BYTOVÁ POLITIKA, KULTIVACE BROWNFIELDS

Podpoříme výstavbu infrastruktury v lokalitách určených pro bytovou výstavbu (například podpoříme výstavbu nových bytových domů v lokalitě bývalých kasáren). Budeme pokračovat v podpoře individuální výstavby formou příspěvku na infrastrukturu. Stejnou podporu poskytneme podnikatelům při kultivaci brownfields za účelem vzniku nových firem a tudíž i při tvorbě nových pracovních míst. Nadále budeme finančně podporovat vlastníky domů při rekonstrukci Krakonošova podloubí včetně přilehlých uliček. Živnostníkům zachováme nájmy na vysoutěžených cenách a nebudeme je navyšovat o inflaci.

DOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST

Podpoříme výstavbu nadzemních i podzemních garáží s dostatečnou parkovací kapacitou. Vyměníme stávající parkovací automaty za moderní přístroje s možností platby papírovými penězi nebo kartou.

INVESTICE DO ŠKOLNÍCH BUDOV A DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Budeme pokračovat v rekonstrukci školních budov a investovat do jejich moderního vybavení. V základní škole v Poříčí propojíme stávající budovy mezi sebou. Opravíme školní hřiště u základních škol Mládežnická, R. Frimla a V Domcích. Pro potřebu volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých dobudujeme Středisko volného času. I v následujících letech budeme investovat do dětských hřišť včetně jejich nové výstavby.

OSVĚTLENÍ MĚSTA, REGENERACE ZELENĚ A NOVÉ CHODNÍKY

Nadále budeme usilovat o tzv. inteligentní osvětlení města. Budeme investovat do dostavby vodovodů a kanalizací v integrovaných obcích, do údržby a regenerace městské i parkové zeleně. Dořešíme majetkové převody místních komunikací, které jsou nyní ve vlastnictví kraje. Dořešíme dopravní napojení dálnice D11 v Poříčí tak, aby šla mimo Lipové náměstí, které projde rekonstrukcí. V Polské ulici od závor u čerpací stanice Benzina vybudujeme nový chodník, kterým vytvoříme bezpečný průchod pro chodce do Poříčí a Voletin. V Petříkovické ulici v Poříčí dostavíme chodníky. V Horním Starém Městě opravíme silnici nad jezem.

PODPORA KULTURY A REKONSTRUKCE KULTURNÍCH OBJEKTŮ

Budeme dále podporovat naše kulturní organizace, ale i mnoho spolků či jednotlivců věnujících se kultuře v Trutnově. Prioritou příštího období bude rekonstrukce kina Vesmír, zajistíme opravu přírodního areálu Bojiště a dokončíme rekonstrukci muzea.

FINANČNĚ PODPOŘÍME OPRAVY SPORTOVIŠŤ I SPORTOVNÍ ODDÍLY

Zajistíme udržitelné financování sportovních organizací a spolků včetně outdoorových sportů. Podpoříme dostavbu sportovního areálu na Kryblici. Vyměníme umělou trávu na centrálním fotbalovém stadionu, investičně podpoříme i další fotbalové stadiony. Zrekonstruujeme krytý plavecký bazén, opravíme letní koupaliště. Zajistíme další úpravy Lesoparku včetně vybavení venkovních tělocvičen. Podpoříme úpravu okolo sídliště Zelená louka na různé sportovní a oddychové aktivity.

EKOLOGIZACE MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY A PODPORA PROJEKTU ENERGOCENTRA V POŘÍČÍ

Zajistíme ekologizaci městské hromadné dopravy. Podpoříme projekt Energocentra v Poříčí v oblasti zrekultivovaného popílkového jezera včetně aktivit, které se týkají e-mobility.

TRUTNOV JAKO VYHLEDÁVANÝ TURISTICKÝ CÍL

Podpoříme a zastřešíme všechny smysluplné aktivity, které povedou k zvýšení turistického ruchu ve městě a zviditelnění Trutnova. Budeme aplikovat moderní principy destinačního managementu, tedy zastřešíme a zacílíme komunikaci všech subjektů, které se na tvorbě destinace Trutnov budou chtít podílet.

STOJÍME NA STRANĚ NAŠICH SENIORŮ

Velkou pozornost budeme i nadále věnovat seniorům a podpoříme jejich aktivity. V domech s pečovatelskou službou zachováme regulované nájemné a nadále budeme spolupracovat s Charitou a jinými sociálními organizacemi. Pro zájemce z řad seniorů zajistíme přímý elektronický kontakt s Městskou policií. Skrze Uffo i další naše organizace, které již v současnosti pořádají řadu akcí pro seniory, budeme aktivně zjišťovat jejich potřeby a nápady v oblasti kulturního a společenského vyžití. V případě potřeby navýšení kapacity denního stacionáře jsme připraveni otevřít druhý denní stacionář.

STARÁME SE O HANDICAPOVANÉ A SOCIÁLNĚ OSLABENÉ SPOLUOBČANY

Postarat se o ty slabší ve společnosti považujeme ve vyspělé společnosti za samozřejmost.

Otevřeli jsme špičkový moderní denní Stacionář mezi mosty pro fyzicky a mentálně postižené osoby. Spolupracujeme a budeme i nadále rozvíjet spolupráci s organizacemi, které pomáhají rizikovým a ohroženým skupinám (např. RIAPS, MOST K ŽIVOTU atd.). Připravujeme druhý stacionář.