Informace o činnosti orgánů města pro 7. zasedání zastupitelstva města dne 19.06.2019
30. června 2019

Informace o činnosti orgánů města pro 7. zasedání zastupitelstva města dne 19.06.2019

Statutární město Ostrava
zastupitelstvo města
K bodu čís. 1
Informace o činnosti orgánů města
pro 7. zasedání zastupitelstva města dne 19.06.2019
________________________________________________________________
Zastupitelstvo města
Poslední zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo dne 22. května 2019.
Mimo jiné:
rozhodlo:
 o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem na spolufinancování projektu „Ostrava - Proskovice - Výstavba hasičské zbrojnice”
 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč společnosti Railway Builder, s. r. o., na zabezpečení 20. ročníku mezinárodního železničního veletrhu CZECH RAILDAYS
 o uzavření Dohody o prominutí dluhu se společností Smart Innovation Center, s.r.o
 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., ve výši 138 tis. Kč na realizaci projektu „podpora mládežnických iniciativ”
 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Ostravské univerzitě ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu „Gaudeamus 2019”
 o uzavření Dohody o ukončení Memoranda o vzájemné spolupráci k výstavbě areálu střelnic na ulici Plzeňská
 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy spolku TJ Sokol Koblov z.s. na projekt „Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.” ve výši 20 % z celkové ceny projektu, maximálně však 5.079.920 Kč
 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy spolku Tělovýchovná jednota Ostrava na projekt „Přestavba antukového povrchu na multifunkční hřiště s osvětlením” ve výši 1.500.000 Kč
 o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy „30 let od sametové revoluce - 30 let svobodné tvorby”
 o poskytnutí účelového daru ve výši 125 000 Kč pro Česká republika, organizační složka státu, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, na konání XVII. ročníku Celorepublikového pracovního setkání pracovníků odboru hygieny obecné a komunální
 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 70 000 Kč právnické osobě: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava, na částečné pokrytí nezbytných nákladů spojených s výkonem činnosti dobrovolné rybářské stráže
 o poskytnutí daru ve výši 160 000,- Kč právnické osobě: The Kukang Rescue Program, z. s., pro účely projektu The Kukang Rescue Program - ochrana outloňů váhavých a boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty v Indonésii na Sumatře
 o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Derbianus Conservation, z. s., pro účely projektu Derbianus Conservation - záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu
2
 o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč právnické osobě: Centre for Resources, Environment and Climate Change (CeREC), pro účely projektu TSNM projekt (Langur indočínský) - záchrana a výzkum kriticky ohroženého langura indočínského ve Vietnamu
 o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč právnické osobě: YAYASAN SWARAOWA pro účely projektu Coffee and Primate Conversation - ochrana gibona stříbrného v oblasti Centrální Jáva v Indonésii
 o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Global Wildlife Conservation pro účely projektu Saola Working Group (SWG) - ochrana Annamského pohoří na hranici Laosu a Vietnamu s cílem zachránit (nejen) saolu před vyhubením
 o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Turtle Foundation pro účely programu Turtle Foundation - Ochrana kožatky velké na Mentawajských ostrovech v Indonésii
 o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Yayasan Ekosistem Lestari pro účely projektu Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) - prevence vyhubení orangutana sumaterského a ochrana jeho přirozeného habitatu na Sumatře v Indonésii
 o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Greenbooks.org z. s. pro účely projektu Green-books.org - poskytování dětských knih v indonéském jazyce v Indonésii o zvířatech, rostlinách a přírodě
 o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč fyzické osobě: M.K. pro účely projektu Reintrodukce a ochrana kriticky ohrožených ryb gudeí v Mexiku - Ochrana přirozeného habitatu, výzkum a reintrodukce kriticky ohrožené ryby Zoogoneticus tequilla
 o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Zoo Leipzig GmbH pro účely projektu The Endangered Primate Rescue Center (EPRC) - záchrana, rehabilitace, chov, výzkum a ochrana kriticky ohrožených primátů Vietnamu
schválilo:
 úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy
 výjimku ze závazného limitu stanoveného Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, na základě které úhrnná výše peněžních prostředků poskytnutá městským obvodem Slezská Ostrava na dotace a bezúročné zápůjčky může činit maximálně 7,54 mil. Kč za rozpočtový rok 2019
 záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 300 mil. Kč pro městský obvod Poruba
 dofinancování z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava akcí, realizovaných investičním odborem Magistrátu města Ostravy, a to: - Energetické úspory MNO - Centrální sklad oddělení zásobování - Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO
vydalo:
 obecně závaznou vyhlášku, kterou se reguluje provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy
 obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
vzalo na vědomí:
 informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, Ph.D., vzneseného na 5. zasedání zastupitelstva města dne 10.04.2019
 rozhodnutí rady města č. 00814/RM1822/19 ze dne 23.04.2019 o udělení: a) titulu Ostravská stavba roku 2018: - stavbě ZŠ Ostrava-Petřkovice, přístavba tělocvičny, výtvarné učebny a šaten
3
b) odměny: - Lesní park Hrabovjanka c) čestného uznání stavbám: - Výstavba budovy výzkumného a inovačního centra - Těžní budova s těžní věží větrní jámy Alexander č. 2 - Rekonstrukce stodolní 9 d) titulu Ostravská stavba roku 2018 – cena veřejnosti: - ZŠ Ostrava-Petřkovice, přístavba tělocvičny, výtvarné učebny a šaten a rozhodlo o poskytnutí finančního ocenění
zvolilo:
 přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let
přijalo:
 oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní J.P. o vzdání se funkce přísedící
souhlasilo:
 s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití pro projekt „Revitalizace areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích”
Rada města
Rada města se sešla na svých schůzích dne 28.5., 4.6. a 11.6.2019.
Mimo jiné:
projednala:
 vzdání se funkce vedoucího odboru investičního Magistrátu města Ostravy ke dni 31. 7. 2019
doporučila:
 v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. schválit podnikatelský plán na rok 2019 společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.
rozhodla:
 o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce na realizaci stavby „Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
 o poskytnutí účelových neinvestičních transferů na rok 2019 dotčeným obvodům v celkové výši 71 000 Kč na refundaci mzdových nákladů, nákladů na pohonné hmoty či nákladů na externí služby, vše v souvislosti s monitoringem výsadeb zeleně projektů “Izolační zeleň města Ostrava”
 o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru akce „Rozšíření ul. Karla Svobody před křižovatkou s ul. Vlnitá” se společností Geoengineering, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 47668121
 o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Městský obvod Polanka, rekonstrukce zdroje tepla pro objekt Základní
4
škola Heleny Salichové” v městském obvodě Polanka nad Odrou, obec Ostrava, se společností VAE a.s., se sídlem Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 64610144
 na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Multifunkční parkovací dům u MNO (DSP+DPS)”, s účastníkem KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 268 17 853, SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., se sídlem Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 358 33 891, SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., se sídlem Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00 Praha, IČO: 069 43 187 vystupující pod názvem “Sdružení KANIA & SIEBERT + TALAŠ”
 o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Odstranění kanalizace v ul. Františky Stránecké“, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, se společností Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o., V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava, IČO: 26843099
 o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Autobusová zastávka MK ul. Karla Svobody” v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s dodavatelem Jan Slabý, se sídlem Bártkova 996, 739 44 Brušperk, IČO: 11540613
 o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavební akce (demolice) „Demolice bytových domů č.p. 344; 345; 346 ul. Muglinovská“, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, se společností DAV, a.s., Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava, IČO: 00575381
 o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování dokumentace akce „Stavba Místecká III, ul. Cingrova – podklady pro hodnocení ekonomické efektivnosti“ se společností UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 25893076
 na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na zajištění projektových služeb pro stavbu „Úpravna vody Nová Ves, dvoustupňová filtrace“ v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s účastníkem Sdružení KvK - ÚvNV: KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČO: 00577758, VODING HRANICE, spol. s r.o., se sídlem: Zborovská 583, 753 01 Hranice, IČO: 42866456, KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava, IČO: 26817853
 o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení monitoringu vlivu stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého“ na okolní objekty v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se společností INSET s.r.o., se sídlem Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 03579727
 vyzvat dodavatele k podání návrhů v soutěži o návrh na řešení projektu “Parkovací dům u krajského úřadu”
 vyzvat dodavatele k podání návrhů v soutěži na řešení projektu „Památník válečných veteránů“
 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Střední průmyslové škole, Ostrava – Vítkovice, příspěvkové organizaci, se sídlem Zengrova 822/1, 703 00 Ostrava – Vítkovice, ve výši 30 tis. Kč na realizaci projektu „Oslavy 100 let školy“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
 o vyhlášení výběrového řízení na obsazení jednoho místa člena představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368
5
schválila:
 v působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., výroční zprávu za rok 2018
 v působnosti valné hromady obchodní společnosti OVANET a.s. výroční zprávu za rok 2018
 v působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava výroční zprávu za rok 2018
 organizační zabezpečení hodnocení hospodaření statutárního města Ostravy a orgánu města, Městské policie Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava za I. pololetí 2019
 výši finanční odměny pro nezávislé členy poroty pro architektonickou soutěž na návrh řešení “Koncertní haly města Ostravy”
souhlasila:
 s podáním žádosti městského obvodu Martinov o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty pro předškoláky“ z dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ (ŽPZ/04/2018) vyhlášeného Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692
 s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
odvolala:
 v působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., z funkce člena představenstva Mgr. Kamila Vrubla s účinností ke dni 30. 6. 2019 a z funkce člena dozorčí rady Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., MBA, s účinností ke dni 28. 5. 2019
zvolila:
 v působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. do funkce člena představenstva Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., MBA, s účinností ke dni 29. 5. 2019
zřídila:
 odbornou pracovní skupinu, týkající se bytového fondu v lokalitě Bedřiška
 výběrovou komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvkové organizace
Zpracoval: odbor legislativní a právní
6
Primátor města Ostravy
 23. května zahájil XVII. sněm Svazu měst a obcí České republiky v Clarion Congress hotelu Ostrava. Město Ostrava byla spoluorganizátorem Sněmu a zároveň Svaz měst a obcí České republiky si připomněl 30 let od svého založení
 24. května promluvil u příležitosti Noci kostelů v Katedrále Božského Spasitele, která vyvrcholila modlitbou pro Ostravu. Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání ve večerní a noční atmosféře se sakrálními stavbami a křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění a zážitků
 27. května se zúčastnil tiskové konference u příležitosti druhého ročníku beachvolejbalové akce roku v České republice, která se konala v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Historicky největší beachvolejbalový turnaj, který se kdy na území České republiky konal, byl díky kombinaci netradičního prostředí, skvělé atmosféry i úspěšné organizaci zařazen mezi tři nejlepší turnaje FIVB za rok 2018. V Ostravě se představili mistři světa i olympijští medailisté
 28. května se zúčastnil tiskové konference v prostorách DOV u příležitosti konání největšího tanečního festivalu ve střední Evropě Beats for Love
 28. května byl odstartován druhý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka v sále Domu kultury města Ostravy, který vznikl spojením festivalů Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy, kde primátor pronesl úvodní slovo a pozdravil pozvané hosty. Kromě úvodní Janáčkovy Sinfonietty zazněl na koncertu Koncert pro klavír a orchestr č. 1, který zahrál český klavírista Jan Bartoš, a na závěr Rachmaninovy Symfonické tance op. 45
 1. června odstartoval závod na 2,5 km již sedmého ročníku českého běhu žen v centru Ostravy
 5. června zahájil a také se aktivně zúčastnil sedmé etapy Ostrava – Kroměříž - již 10. ročníku tradiční a oblíbené veřejné cyklotour Na kole dětem. Cílem akce nebylo jen získání finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí
 6. června pozdravil účastníky na XXV. setkání podnikatelů České, Slovenské a Polské republiky, které proběhlo v prostorách Magistrátu města Ostravy
 6. června se zúčastnil tiskové konference u příležitosti konání již devátého ročníku Festivalu v ulicích
 8. června zahájil již jedenáctou Ostravskou muzejní noc na Prokešově náměstí před Novou radnicí. Letošní program byl inspirován přírodou, proto v něm dostali prostor junáci a sokoli se zálesáckými aktivitami, ZOO s prezentací zaměřenou na ochranu místní biodiverzity nebo Záchranná stanice a Dům přírody Poodří s ukázkami své činnosti, která je zaměřená na záchranu zvířat žijících v přírodě našeho regionu. Ve své pracovně primátor poté postupně přijal několik set návštěvníků, reagoval např. na otázky k Textilii - Ostravici, Severnímu spoji, nové tramvajové trati v Porubě, koncertní hale i novým budovám Ostravské univerzity. Pozitivně návštěvníci hodnotili množství zeleně ve městě i podporu cyklistické dopravy
7
 10. června se zúčastnil tiskové konference ke Zlaté tretře v prostorách Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích
 10. června se uskutečnilo v prostorách Radnice města Ostravy další jednání Rady seniorů. Řešily se otázky pokrytí stomatologické péče v Ostravě, tzv. Senior taxi atd.
Zpracoval: odbor kancelář primátora
Povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava
Komise v tomto období nezasedala.
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
Komise zasedala dne 30.05.2019 a mimo jiné projednala:
 stanoviska k odměně pěstouna
 problematiku střídavé péče - kdy je vhodná, kdy nikoliv, manipulativní chování jednoho z rodičů
 problematiku aktuální situace týkající se sexuálního chování dospívající generace – problematika definice sexuální identity, společenská tolerance
Magistrát města Ostravy
 Odbor platový a personální uspořádal ve dnech 03. - 07.06.2019 kurz vstupního vzdělávání pro nové úředníky statutárního města Ostravy zařazené do magistrátu, úřadů městských obvodů a úřadů obcí správního obvodu Ostrava.
Odbor dále uspořádal semináře:
 „Excel pro pokročilé“ dne 23.05.2019,
 „Diskriminace v pracovněprávních vztazích“ dne 28.05.2019,
 „Excel pro pokročilé“ pro zaměstnance odboru strategického rozvoje dne 29.05. a 05.06.2019.
 Odbor kancelář primátora informuje:
 Ve dnech 23. a 24.05.2019 spolupracoval odbor při organizaci 17. sněmu „Svazu měst a obcí“, který se konal v Ostravě v hotelu Clarion. Sněmu se zúčastnili zástupci samospráv z celé České republiky, prezident republiky, členové vlády, poslanci a senátoři. Sněm zahájil primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, který delegátům sněmu představil Ostravu jako moderní dynamické město, které využívá nejmodernější technologie.
8
 Dne 29.05.2019 proběhl zahajovací koncert 2. ročníku „Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka“, který vznikl spojením festivalů „Janáčkův máj“ a „Janáčkovy Hukvaldy“. Mezinárodní festival Leoše Janáčka zahájila Janáčkova Sinfonietta, kterou se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nastudoval estonský dirigent Kristjan Järvi.
 Dne 30.05.2019 přijalo vedení města Ostravy u příležitosti 4. ročníku „Mezinárodního dětského folklórního festivalu“ zástupce dětského folklórního souboru z Makedonie.
 Dne 13.06.2019 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Ostravská stavba roku 2018“. Soutěž má v Ostravě dlouholetou tradici, letošní ročník je již 25. v pořadí. Od roku 1994 město vybírá a oceňuje stavby, které byly v hodnoceném období dokončeny nebo rekonstruovány na jeho území. Porota i veřejnost vybírali z celkem patnácti přihlášených staveb - sedmi novostaveb, tří rekonstrukcí a pěti rekonstrukcí s novostavbou. Poprvé byly mezi přihlášenými také úpravy veřejného prostoru. Nejvíce hlasů od poroty i hlasující veřejnosti získala přístavba tělocvičny, výtvarné učebny a šaten základní školy v Petřkovicích.
Dále proběhly akce v rámci Česko-polských dnů:
 Dne 04.06.2019 sportovní turnaj mezi zaměstnanci úřadů Ostrava x Katowice v Trojhalí Karolina.
 Dne 05.06.2019 vernisáž výstavy „OKO“ (Ostrava-Katowice-Opava) a koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava v Multifunkční aule Gong.
 Dne 15.06.2019 společný cyklistický přejezd ostravských a katovických cyklistů z Ostravy do Katowic.
 Dne 16.06.2019 společný cyklistický přejezd ostravských a katovických cyklistů z Katowic do Ostravy.
 Odbor strategického rozvoje informuje:
 Ve dnech 16. a 17.05.2019 proběhlo jednání pracovních skupin „SMART KONCEPCE“ v rámci řešení projektu „Smart City SMO ČR“. Zástupce odboru a tým odborníků z řad kolegů z dalších odborů MMO se zúčastnili pracovních skupin „Energetika“ a „Strategie“. Město Ostrava jako jeden z leadrů aplikací technologických a procesních opatření v oblasti chytrých měst přispělo do diskuse k danému tématu na celkem 9 tematických pracovních skupinách. Výstupem je zpracování materiálů k posouzení aktuálního stavu a výhledu potřebných směrů řešení a zejména financování konceptu chytrých měst iniciovaný Úřadem vlády, který hodlá danou problematiku zaštítit s cílem eliminovat nežádoucí resortismus.
 Ve dnech 27.05. - 02.06.2019 se konal „J&T Banka Ostrava Beach Open 2019“. Ve spolupráci s odborem školství a sportu zajišťoval odbor strategického rozvoje prezentaci pro FB fajnový sport.
 Ve dnech 28. a 29.05.2019 proběhl „20-20 Urban Innovation meeting“. Zástupce odboru se účastnil plenárních jednání k průřezovým tématům problematiky chytrých měst. Možnost unikátní a prestižní reprezentace města a aplikací konceptu chytré Ostravy v rámci globálního turné diskusních fór k danému tématu. Ostrava byla těchto jednání účastna jako jediné město v ČR (mimo organizátora hlavní město Prahu), http://2020cities.com/.
 Dne 30.05.2019 proběhl koncert a zahájení „Landscape festivalu“. Ostrava je
9
spoluorganizátorem akce. Zahájení se účastnila náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová a zástupci odboru.
 Ve dnech 30. a 31.05.2019 se konalo 13. zasedání „Národní stálé konference“. Proběhla zde prezentace aktuálního stavu realizace ITI ostravské aglomerace a debata k přípravě budoucího programového období.
 Ve dnech 31.05. a 01.06.2019 se uskutečnila akce „Design and Data Hackathon“. Aktivní zapojení do aktivit Hackathonu, interpretace poskytnutých „open dat“ města v kontextu cílů a aktuálně rozvíjených projektů města s cílem přispět propojení světa dat s vizí chytré Ostravy a regionu.
 Dne 03.06.2019 proběhlo jednání expertní skupiny Paktu starostů a primátorů (JRC - CoMO workshop „Streamlining climate mitigation and air quality policies at the urban scale“). Prezentace aktivit Ostravy a dosahovaných výsledků v rámci snižování emisí CO2 a v oblasti zlepšování kvality ovzduší. Připomínkování a posouzení praktických dopadů záměru JRC a kanceláře Paktu pro využití poskytovaných dat Paktu k jejich interpretaci v oblasti kvantifikace kvality ovzduší.
 Ve dnech 05. a 06.06.2019 se konal veletrh „URBIS SMART CITY FAIR 2019“. Zástupci odboru zajišťovali společnou expozici města a MSK na veletrhu, prezentaci řešení a projektů aplikovaných v Ostravě (např. aktivity DPO, OVAK, MMO: projekty CLAIRO, AirTritia, POTEnT, Refill) veřejnosti.
 Dne 13.06.2019 proběhly veletrhy „EkoAuto“ a „Úsporná domácnost“. Aktivní vstup na doprovodné konferenci EkoAuto 2019 „Vodíkové a bateriové elektromobily i technologie“ k tématu rozvoje vodíkové mobility v Ostravě.
 Odbor kultury a volnočasových aktivit informuje, že díky finanční podpoře statutárního města Ostravy se uskutečnila řada kulturních projektů a akcí, např.:
 „T-film Ostrava 2019“,
 6. ročník festivalu současného tance „MOVE Fest Ostrava“,
 „Den Slezské 2019“,
 „Noc kostelů“,
 11. ročník divadelního festivalu „Dream Factory Ostrava“,
 Festival „Jazz Open Ostrava“,
 4. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla „CIRKULUM“,
 „Muzejní noc“ v Ostravě.
 Odbor školství a sportu informuje:
 Dne 21.05.2019 byla po formální stránce na MŠMT schválena žádost o podporu projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“. V současné době se čeká na věcné/bodové hodnocení ze strany poskytovatele dotace. Do projektu je zapojeno 25 základních škol z Ostravy na bázi partnerství s celkovým rozpočtem 99,9 mil. Kč. S následnou realizací se počítá od 01.09.2019 do 31.08.2022.
 Ve dnech 29.05. – 02.06.2019 se uskutečnil „J&T Banka Ostrava Beach Open 2019“ v Dolní oblasti Vítkovic. Zúčastnilo se 32 mužských a 32 ženských párů, z nichž stříbrnou medaili vyhráli muži Perušič se Schweinerem.
10
 Dne 05.06.2019 proběhlo setkání stipendistů s představiteli města „Ostrava je v mém srdci“. Stipendisté se na slavnostním setkání v obřadní síni podělili se svými vědeckými výsledky a studijními úspěchy. O své zkušenosti se formou prezentace podělilo 7 stipendistů města. Doprovodným programem je výstava ve foyeru radnice, kterou výtvarně připravila SPŠ umělecká se sídlem na Poděbradově ulici.
 Dne 18.06.2019 se konalo ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů u příležitosti Dne dětí 2019. V divadle loutek převzalo z rukou náměstkyně primátora ocenění celkem 32 žákovských osobností a 4 žákovské kolektivy. Ocenění jim městem byla udělena za vynikající výsledky v oblasti vzdělávání a sportovní výsledky, za pomoc spolužákům či chrabrý čin.
 Dne 19.06.2019 proběhlo finále soutěže kuchařů školních jídelen „Kuchyně našich babiček“. V prostorách gastrocentra SŠ společného stravování se utkalo v umění uvařit vyvážený a zdravý oběd dle všech regulí stanovených pro školní stravování 5 finalistů městského kola soutěže. Soutěž se konala v rámci projektu školní jídelny zdravě a chutně. Vítězové získali pamětní list, pohár a finanční odměnu.
 Archiv města Ostravy informuje:
 Dne 11.06.2019 se v Archivu města Ostravy konala u příležitosti „Mezinárodního dne archivů“ výstava s názvem „Archivní nej“, taktéž byl připraven interaktivní program pro návštěvníky všech věkových kategorií.
 Odbor vnitřních věcí informuje:
 Odbor vnitřních věcí se podílel na zabezpečování úkolů spojených s volbami do Evropského parlamentu konanými ve dnech 24. a 25.05.2019, a to zejména v oblastech metodické a poradenské činnosti, zabezpečení aktuálních seznamů voličů a vydávání osobních dokladů občanům ve dnech voleb.
 Dne 29.05.2019 se zástupci odboru zúčastnili jednání fokusní pracovní skupiny Svazu měst a obcí na téma eGovernment „SMART koncepce nebo koncepce Smart cities?“ konané v Praze.
 Odbor hospodářské správy zajišťoval zejména materiálně technické zabezpečení voleb do Evropského parlamentu.
 Útvar hlavního architekta a stavebního řádu zajišťoval součinnost, organizaci, vyhlášení, přípravu:
 Architektonické soutěže památník čs. letců,
 Architektonické soutěže parkovacího domu u Krajského úřadu MSK,
 Architektonické soutěže na rekonstrukci Krematoria Ostrava,
 Architektonické soutěže zámecký park v Porubě.
 Živnostenský úřad informuje:
 Jednotné kontaktní místo zpracovalo 47 odpovědí na dotazy poskytovatelů služeb v režimu zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
 Svou podnikatelskou činnost zahájilo 148 fyzických osob, z toho 9 zahraničních.
 Bylo provedeno 95 kontrol podnikatelů dle zákona o kontrole. Byla prokázána tři
11
neoprávněná podnikání, a to u živnosti řemeslné Holičství, kadeřnictví (2x) a živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. U 52 podnikatelů byla zrušena všechna živnostenská oprávnění pro nedoložení vztahu k sídlu. Za porušení živnostenského zákona bylo uloženo celkem 27 blokových pokut, především z důvodu neoznámení zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně a neoznačení provozovny.
 Odbor realizoval bezplatné školení pro zaměstnance zařazené na odboru živnostenský úřad s názvem „Padělané doklady a dokumenty“.
 Odbor dopravy se podílel:
 Speciálně stavební úřad odboru dopravy řešil stavební povolení: předčasné užívání Výškovických mostů – 1. Etapa a vydání Rozhodnutí o úplné uzavírce Výškovických mostů – 2. Etapa.
 Odbor dopravy dále zajišťoval dopravní značení – změna organizace dopravy v rámci sportovních akcí na Městském stadionu ve Vítkovicích a v Ostravar Aréně.
 Odbor ochrany životního prostředí informuje:
 Dne 22.05.2019 se zástupce odboru ochrany životního prostředí účastnil mezinárodní konference „Ovzduší bez hranic – Powietrze bez granic“ v rámci projektu „i-AIR REGION“ a vystoupil s příspěvkem „Praktická kontrola lokálních topenišť“.
 Dne 23.05.2019 účast na prezentaci projektu „AIR TRITIA“.
 Dne 23.05.2019 se odbor ochrany životního prostředí účastnil jednání v rámci projektového týmu „Jatka, Plato a Koncertní hala“.
 Dne 23.05.2019 účast na jednání v rámci přípravy projektu „Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi“.
 Dne 24.05.2019 pořádal odbor ochrany životního prostředí metodický seminář pro městské obvody k postupu v případě řešení toulavých koček.
 Dne 27.05.2019 se odbor ochrany životního prostředí účastnil projektového týmu k akci „Park u zámku v Zábřehu“.
 Dne 28.05.2019 se odbor ochrany životního prostředí účastnil projektového týmu k akci „Hlavní nádraží“.
 Dne 28.05.2019 účast na jednání v rámci projektového týmu „Tramvajová doprava“.
 Dne 29.05.2019 účast na jednání vedení EMS na magistrátu.
 Dne 29.05.2019 účast na jednání v rámci projektového týmu „Sociální projekty“.
 Dne 01.06.2019 prezentoval odbor ochrany životního prostředí činnost útulku pro psy na Dni dětí pořádaném MPO.
 Dne 13.06.2019 se odbor ochrany životního prostředí účastnil čtvrtletního kontrolního dne „Laguny-Ostramo“, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa.
 Dne 13.06.2019 účast na jednání v rámci projektového týmu „Zelené projekty“.
 Dne 18.06.2019 účast na jednání na SFŽP ČR v Praze k budoucí výzvě k nadlimitnímu čištění komunikací.
 Dne 18.06.2019 účast na jednání v rámci projektového týmu „Centrum“.
12
 Odbor projektů IT služeb a outsourcingu informuje:
 Odbor zajišťuje nasazení nové verze systému pro evidenci investičních projektů a záměrů města, projekty webových prezentací – nové stránky Archivu města Ostravy, stránky projektu „fajnove pracoviště“ a další.
 Je připraveno rozšíření outsourcingu pro další organizace (DPS Kamenec, ZŠ Petřkovice).
 Zástupci odboru se účastnili konference „Rok informatiky“, zaměřené na služby eGovernmentu, problematiku elektronické identity či spisových služeb, a konference „Mapy jsou pro každého“.
 Oddělení geografického informačního systému provedlo aktualizaci dat katastru nemovitostí a mapy majetkových vztahů. Na novou verzi byla povýšena centrální geodatabáze města.
Zpracoval: odbor platový a personální
Městská policie Ostrava
V hodnoceném období Městská policie Ostrava zajišťovala bezpečnost a veřejný pořádek při významných kulturních, společenských a sportovních akcích, kterých bylo za dané období 247, z toho kulturních a společenských 62, sportovních 23 a ostatních 162.
K nejvýznamnějším patřily: preventivně-bezpečnostní opatření v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, s Mezinárodním hudebním festivalem Leoše Janáčka v Ostravě, koncert Janáčkovy filharmonie v DKMO v Ostravě, Veterán rallye Ostrava 2019 a Český běh žen na Masarykově náměstí v Ostravě, Den otevřených dveří s ČT v Ostravě, Farmářské trhy v Ostravě, Festival Dream Factory v Ostravě, vystoupení skupiny Alexandrovci v Ostravar Aréně, koncert D. Peckové, Hradišťan a Spirituál kvintet, Rainbow Run a Rainbow Fest a JT Banka Ostrava Beach Open 2019 v Dolní oblasti Vítkovic, 100 let fotbalu ve Vítkovicích společně s Dnem dětí a fotbalová utkání na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, Burger Street Festival Ostrava, akce Spolu ruku v ruce, kulturní festival Ostravský Kompot a koncert DJ Paul Van Dyka s následnou afterpárty v Nové Karolíně, Starobělská pouť ve Staré Bělé, Mistrovství ČR v Inline bruslení v Ostravě-Vítkovicích, Ostrava Cup 2019 – Florbalový turnaj juniorů v Hale Sareza, Dětský den s MP Ostrava na IVC Ostrava-Jih, May Day – Den pro pěvce, Den s RBP, Den dětí a velká návštěvnost v ZOO, Majáles 2019, Den Slezské a festival Sorfest na Slezskoostravském hradě, Marwill CZ a Fauna trhy na výstavišti Černá Louka a mnoho dalších.
V rámci výkonu služby vyřešila MP 6 899 přestupků, zadržela 27 pachatelů trestných činů a 15 osob v pátrání Policie ČR, na Zelené lince přijala 465 oznámení.
Zpracovala: kancelář ředitele Městské policie Ostrava