Informace o činnosti orgánů města pro 6. zasedání zastupitelstva města dne 22.5.2019
6. června 2019

Informace o činnosti orgánů města pro 6. zasedání zastupitelstva města dne 22.5.2019

Zastupitelstvo města

Poslední zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo dne 10. dubna 2019.

Mimo jiné:

rozhodlo:

 • o uzavření smluv v rámci přípravy a realizace stavby podzemních garáží pod budoucí stavbou Centra zdravého pohybu Ostravské univerzity na Černé louce
 • o částečném odpuštění smluvní pokuty vůči společnosti EverLift spol. s r.o. z titulu Kupní smlouvy uzavřené se statutárním městem Ostrava, ev.č. 2873/2018/HS/VZKÚ, ze dne 6.8.2018, na nákup odtahového vozidla
 • o uzavření “Dohody o partnerské spolupráci” za účelem realizace projektu CLAIRO
 • o poskytnutí dotace pro projekt “Moderní Gajdoška” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • o poskytnutí dotace pro projekt “Modernizace učeben” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • o poskytnutí dotace pro projekt “ZŠ Gen. Píky 13A” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • o poskytnutí dotace pro projekt “ZŠ Nádražní” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • o poskytnutí dotace pro projekt “Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, Nádražní 117”
 • o poskytnutí dotace pro projekt “Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, Poděbradova 19”
 • o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu “Hasičská zbrojnice Pustkovec”
 • schválit Dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Čtyřlístek
 • o neposkytnutí mimořádné dotace spolku Boxing Ostrava, z.s. a spolku FC OSTRAVA-JIH, zapsaný spolek
 • o poskytnutí mimořádné dotace společnosti TTV Sport Group CZ s.r.o.
 • o poskytnutí finančního daru za účelem zabezpečení prevence kriminality
 • o poskytnutí a neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury
 • o navýšení účelové investiční dotace, o rozšíření účelu použití, o provedení průběžné veřejnosprávní kontroly finančního vypořádání poskytnuté dotace společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., na realizaci stavby “Rekonstrukce Domu kultury POKLAD” a o uzavření Dodatku č. 11 ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ
 • o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva”

 • o prodloužení lhůty realizace školy v přírodě (ozdravného pobytu), Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace, hrazené z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

schválilo:

 • dřívější stanoviska statutárního města Ostravy k sanaci nesaturované zóny - Laguny Ostramo
 • dodatky zřizovacích listin 25 příspěvkových organizací zřízených Zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace účetního stavu majetku ke dni 31.12.2018
 • dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací - předání movitých věcí k hospodaření
 • úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava
 • úpravu rozpočtu - navýšení rozpočtu odboru majetkového
 • Tematický akční plán pro oblast sociálního bydlení ve městě Ostrava 2019 – 2022
 • poskytnutí investičních příspěvků právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
 • vyhlášení dotační výzvy fajnOVY prostor 2019
 • realizaci akcí Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace, a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava

projednalo:

 • aktuální vývoj - Smart Innovation Center, s.r.o. - “skelet”

navrhlo:

 • změnu členství v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy

vzalo na vědomí:

 • zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2018
 • zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2018
 • informaci o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů člena zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, Ph.D., vznesených na 4. zasedání zastupitelstva města dne 6. 3. 2019

souhlasilo:

 • s uzavřením “Společné úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro Operační program URBACT III” v rámci realizace mezinárodního projektu s názvem “com.unity.lab”

Rada města

Rada města se sešla na svých schůzích dne 23.4., 30.4., 7.5., 14.5.2019

projednala:

 • informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc březen 2019

doporučila:

 • připojení objektu Slezské diakonie se sídlem Na Nivách 259/7 v Českém Těšíně - objekt Duhový dům na ulici Klostermannova 1589/25, 709 00 Ostrava-Hulváky na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava

rozhodla:

 • o poskytnutí finančních prostředků:

- městskému obvodu Nová Ves na opravu komunikace vedoucí podél rybníků „Pod Bedřiškou” ve výši 2 036 tis. Kč

- městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na akci Rozmarné slavnosti řeky
Ostravice 2019 ve výši 270 tis. Kč

- městskému obvodu Slezská Ostrava na opravu chodníků na ul. Koněvova ve výši
2 797 tis. Kč

- městskému obvodu Radvanice a Bartovice ve výši 14 159 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování akce Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě-Radvanicích

 • o poskytnutí účelového transferu městskému obvodu Ostrava-Jih na renovaci 2 uměleckých děl ve výši 95 590 Kč
 • o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu Poruba na předfinancování a spolufinancování akce Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU ve výši 4 328 tis. Kč
 • o poskytnutí mimořádné účelové dotace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s, se sídlem Jižní 2256/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 27003388, na zabezpečení projektu Odborná konference „Efektivní nemocnice 2019“ ve výši 30 tis. Kč
 • o poskytnutí mimořádné dotace spolku Padel club Ostrava, z. s., se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČO: 04366506 na realizaci projektu „Mezinárodní mistrovství ČR 2019 (Padel masters 2019)” ve výši 10 tis. Kč
 • o poskytnutí mimořádné dotace spolku Česká asociace amerického fotbalu, z. s., IČO: 60164115, se sídlem U Slavie 1540/2a 100 00 Praha - Vršovice na realizaci projektu „Czech Bowl XXVI - SMO2” ve výši 40 tis. Kč
 • o poskytnutí mimořádné dotace společnosti Sportovní agentura, a.s., se sídlem Navrátilova 1/676, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 26187647, na realizaci projektu „Mládežnické Mistrovství ČR klubů v ledním hokeji” ve výši 20 tis. Kč
 • o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům v celkové výši 4 101 000 Kč, Městské policii Ostrava ve výši 105 000 Kč, Knihovně města Ostravy a Středisku volného času, Ostrava - Zábřeh ve výši 179 000 Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality

 • o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektů „Izolační zeleň – Polanka nad Odrou, část A“, „Revitalizace zeleně na vybraných plochách městské části Ostrava-Svinov – Park Československé armády“, „Sadové úpravy hráze na pozemku parc. č. 168/13, k. ú. Nová Ves u Ostravy – severní strana“, „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová I. etapa“, „Geotechnický monitoring na pozemcích parc. č. 2031, 382, 381, 422, k. ú. Koblov“, „Chemická ochrana thujových porostů na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě“ a „Cesta vody a Park nad rybníkem“
 • o poskytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy městskému obvodu Nová Ves ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně však 1 142 240 Kč na realizaci projektu „Revitalizace rybníka na pozemku parc. č. 202/1 v lesoparku Benátky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava”
 • o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava spolku Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika, z.s., se sídlem Dusíkova 4829/16, Jihlava, PSČ: 586 01, IČO: 865 951 30, na organizační zajištění projektu „Distriktivní konference Českých a Slovenských rotary klubů” ve výši 50 000 Kč
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení regulace populace ferálních (zdivočelých) holubů odchytem do odchytových klecí v jednotlivých lokalitách statutárního města Ostravy se společností GRATTIS spol. s r.o., se sídlem Anenská 65, Záblatí, 735 52 Bohumín, IČO: 19011911
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavební akce (demolice) nazvané „Demolice tržnice Černá louka“, na pozemcích parc. č. 115/19 a 115/20 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se společností JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31,719 00 Ostrava, IČO: 25855581
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu Husova 7” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem MORYS s. r. o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na realizaci stavby „Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice”, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
  s účastníkem JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 25855581
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Oprava vodovodu ul. Jaklovecká” v k. ú. Muglinov, obec Ostrava se společností STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
 • výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Oprava vodovodu Kotěrova v Ostravě”, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, se společností MISTFIN s.r.o., se sídlem Energetiků 942, Lutyně, 735 14 Orlová, IČO: 04034724
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Rekonstrukce VO oblast Kafkova - Nemocniční” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se společností ELSPOL - Gattnar s.r.o., se sídlem Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava – Hrušov, IČO: 25865455
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby “Oprava vodovodu ul. Ludmilina” v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, se společností Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o., se sídlem
  V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava, IČO: 26843099

 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Garbova, Sněžná“, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s dodavatelem Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 1
  - Bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Sýkory vč. navazujících ploch” v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem K2 stavební Moravia s.r.o., se sídlem Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 28573994
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy na vypracování investičního záměru pro realizaci souboru staveb „Propojení Nová Pivovarská - Karolina” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377
 • o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část (TDS+BOZP)“ se společností After mining, a.s., se sídlem Zámostní 1240/41, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 64618650
 • na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část“ v k.ú. Nová Plesná a v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s účastníkem KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 25890981

schválila:

 • v působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. výroční zprávu obchodní společnosti za rok 2018
 • v působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. výroční zprávu za rok 2018
 • v působnosti valné hromady obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. výroční zprávu za rok 2018
 • v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. výroční zprávu za rok 2018
 • v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. výroční zprávu za rok 2018
 • termíny konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2019

https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/terminy-schuzi

https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/terminy-zasedani

 • náplně činností komisí rady města pro volební období 2018 - 2022
 • záměr účasti statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2019 v Mnichově
 • záměr účasti statutárního města Ostravy na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR v Brně ve dnech 5. – 6.6.2019

jmenovala:

 • zástupce města do pracovní skupiny Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje

souhlasila:

 • s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy

vydala:

 • souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193673, za účelem jeho použití na litinových kanalizačních poklopech na území města Ostravy

zrušila:

 • komisi pro sport a volný čas, komisi pro rodinnou politiku

zřídila:

 • komisi pro sport, komisi pro rodinu a volný čas (ve stejném složení)

Zpracoval: odbor legislativní a právní

Primátor města Ostravy

 • 11. dubna přijal v prostorách Radnice města Ostravy dánského velvyslance Ole Frijs-Madsen s delegací. Společně jednali o projektu „Heating Days in the Czech Republic“, který se bude konat letos v září 2019. Důležitým bodem jednání byly také projekty týkající se ochrany životního prostředí, hospodaření s vodou a opatření související s problémem sucha v ČR

 • 15. dubna se zúčastnil slavnostního zahájení nové sezóny bikesharingu v Ostravě. Nový provozovatel, firma Nextbike, zahájila provoz s 400 koly, jejich počet se zvýší na 600. Paralelně ve městě poskytuje služby bikesharingu i firma Rekola. Cyklistům slouží přes 200 cyklostojanů

 • 15. dubna zahájil Koncert svobody, který se uskutečnil v Divadle Antonína Dvořáka. Hlavní část Ostravsko-opavské operace začala 15. dubna 1945. A právě symbolicky v tento den, 74 let poté, se konal Koncert svobody, kterým tradičně začínají oslavy osvobození Ostravy

 • 16. dubna se zúčastnil zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR v Praze. Tématem jednání byla zpráva o hospodaření Svazu měst a obcí ČR, průběžná informace o realizaci projektů Svazu, příprava XVII. sněmu Svazu atd.

 • 17. dubna se zúčastnil tiskové konference, v prostorách Radnice města Ostravy, festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční ve dnech 17.-20. července 2019 v Dolní oblasti Vítkovice. Na tiskové konferenci byly představeny největší hvězdy festivalu například The Cure, Florence Welch se skupinou The Machine, Calypso Rose z Trinidadu a Tobagan atd.

 • 17. dubna přijal předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, druhého nejvyššího ústavního činitele naší republiky. Společně hovořili o ekologických tématech, o rozvoji Ostravy a také o bezpečnosti, architektonickém rozvoji města, zástavby proluk a výstavby koncertní síně

 • 23. dubna přijal pozvání na jednání primátorů statutárních měst věnované tématu Integrovaných územních investic (ITI). Hlavními body jednání byly aktuální informace o implementaci nástroje ITI v novém programovém období (2021+) a o přípravě samotného programového období

 • 26. dubna se zúčastnil tiskové konference spolu se zástupci hlavních organizátorů Mistrovství světa v para hokeji 2019 v Ostravar Aréně. V rámci tiskové konference byl představen kompletní program, celé zázemí pro konání MS v para hokeji v Ostravě atd.

 • 26. dubna se zúčastnil v prostorách Ostravské univerzity slavnostního závěrečného zakončení Ústředního kola 53. ročníku Biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 36 soutěžících z celé ČR

 • 27. dubna pozdravil všechny zástupce hokejových týmů a diváky prvního utkání české hokejové reprezentace proti Japonsku na MS v para hokeji 2019, který se letos konal v Ostravě

 • 28. dubna se zúčastnil za město Ostrava pietního aktu k uctění památky padlých při osvobozovacích bojích v dubnu 1945 v Ostravě-Porubě

 • 29. dubna přijal, v předvečer oslav 74. výročí osvobození Ostravy, ruského velvyslance v ČR Alexandra V. Zmejevského v prostorách Nové radnice. Společně se bavili o možnostech studia českých studentů v Rusku a o regionální spolupráci mezi ruskými a českými firmami, i o ruském bankovním sektoru, který je připraven tyto aktivity podporovat

 • 29. dubna zhlédl slavnostní premiéru dokumentárního filmu "Boj o Ostravsko" natočeného u příležitosti 80. výročí okupace Československa a 74. výročí Ostravské operace v kině Luna v Ostravě-Zábřehu. Město Ostrava se významně finančně podílelo na vzniku tohoto filmu

 • 30. dubna se uskutečnil v Komenského sadech, u památníku Rudé armády, tradiční pietní akt k osvobození Ostravy a ukončení druhé světové války. Primátor vyzdvihl význam osvobozovacích bojů před 74 roky a poděkoval válečným veteránům

 • 7. května přijal na Radnici města Ostravy zástupce florbalových mistrovských týmu mužů a žen 1. SC Tempish Vítkovice. Po pěti letech dokázaly týmy získat oba mistrovské poháry. Představitelé klubu poděkovali městu za podporu a hovořili o sportování dětí a mládeže

 • 10. května zahájil okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 2019 v areálu ZŠ Alberta Kučery v Ostravě-Hrabůvce

 • 12. května slavnostně otevřel novou hasičskou zbrojnici v Hošťálkovicích. Nová hasičská zbrojnice naproti základní školy nahradila původní plechový hangár, který byl provizoriem, ale sloužil přes dvě desítky let

 • 13. května se setkal v prostorách Krajského úřadu s generální konzulkou ČR v Drážďanech JUDr. Markétou Meissnerovou. Tématem jednání byly Dny české a německé kultury v Drážďanech na podzim 2019

Zpracoval: odbor kancelář primátora

Povodňová komise obce s rozšířenou působností Ostrava

Komise v tomto období nezasedala.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Komise zasedala dne 25. dubna 2019 a mj. projednala:

 • plán činnosti komise pro období 2018 - 2022
 • odměny pěstounů a vydala k nim svá stanoviska
 • problematiku nedostatku míst v DDŠ, ÚV
 • nedostatek míst v azylových domech a podporu sociálního bydlení

Magistrát města Ostravy

    • Odbor platový a personální uspořádal semináře:
   • „Za to můžeš ty, můj mozku!“ dne 11.04.2019,
   • „Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva“ dne 16.04.2019,
   • „Profesionální asistentka – Jednání s problémovými klienty a zvládání konfliktních situací“ dne 16.04.2019,
   • „Prezentační dovednosti“ dne 25.04.2019,
   • „Typologie lidí v každodenní praxi úředníka i občana“ dne 02.05.2019,
   • „Obrana proti stresu pomocí jednoduché typologie lidí“ dne 03.05.2019,
   • „Interní komunikace“ dne 06. a 13.05.2019,
   • „Týmová práce v podmínkách veřejné správy“ dne 14. a 21.05.2019,
   • „Předpisy a doklady k finanční kontrole a nastavování kontrolních procesů v prostředí ÚSC“ dne 14.05.2019,
   • „Praktická první pomoc“ dne 16.05.2019,
   • „Pracovní právo“ dne 17.05.2019,
   • „Škola zad“ dne 17.05.2019.
   • Dne 25.4.2019 proběhlo „Vzdělávání starostů měst a obcí a primátorů statutárních měst“, zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení. Organizace akce proběhla ve spolupráci s odborem kancelář primátora a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje.

    • Odbor kancelář primátora informuje:
   • Dne 11.04.2019 navštívil Ostravu dánský velvyslanec Ole Frijs-Madsen. V dopoledních hodinách se setkal v prostorách Nové radnice s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA.
   • Dne 16.04.2019 se konal „Koncert svobody“ v Divadle Antonína Dvořáka, kterým tradičně začínají oslavy osvobození Ostravy. Koncert zahájili primátor Ing. Tomáš Macura, MBA a ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Ing. Jaroslav Hrabec.

   • Dne 17.04.2019 přijal primátor Ing. Tomáš Macura, MBA předsedu Senátu Jaroslava Kuberu. Oba politikové hovořili o ekologických tématech, o rozvoji Ostravy a také o bezpečnosti.
   • Dne 25.04.2019 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ankety „Sportovec roku 2018“ v Divadélku pod věží v Radnici města Ostravy. Oceněným sportovcům předali ceny náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. a předseda městské komise pro sport a volný čas Martin Bednář.
   • Dne 29.04.2019 přijali v předvečer oslav 74. výročí osvobození Ostravy primátor Ing. Tomáš Macura, MBA a náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. ruského velvyslance v ČR Alexandra V. Zmejevského.
   • Dne 30.04.2019 se konal pietní akt k 74. výročí osvobození Ostravy a ukončení druhé světové války u památníku Rudé armády v Komenského sadech. Akce se zúčastnili váleční veteráni, příslušníci armády i aktivních záloh, představitelé města, politických stran, ruského velvyslanectví, společenských organizací a veřejnost.

    • Odbor strategického rozvoje informuje:
   • Dne 15.04.2019 proběhlo otevírání „Bikesharingu“ pro rok 2019. Slavnostního zahájení provozu na Prokešově náměstí za účasti zástupců města, provozovatele a médií se účastnili primátor města Ing. Tomáš Macura, MBA, náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Mgr. Zuzana Bajgarová a Ing. Václav Palička.
   • Ve dnech 15. a 16.04.2019 se konalo Česko-polské setkání ITI ve Varšavě. Výstupem byla prezentace ITI ostravské aglomerace v rámci výměny dobrých praktik a přípravy budoucího období.
   • Dne 23.04.2019 se uskutečnil seminář agentury CzechInvest „Podpora podnikání pro MSP v Moravskoslezském kraji“. Prezentovaly se zde dotační možnosti nástroje ITI pro podnikatele.
   • Dne 24.4.2019 se konala akce „Čistý areál č. 1“ projektu „OSTRAVOU!!!“, kde se prezentovaly aktivity zaměřené na podporu alternativních forem dopravy.
   • Dne 30.04.2019 proběhl Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace. Byl zde projednán harmonogram výzev, schváleny změny Strategie ITI, soulady projektových záměrů a změny integrovaných projektů.
   • Dne 10.05.2019 se zástupce odboru aktivně zúčastnil konference „Čista mobilita“ - Loučeň, kterou organizovalo Ministerstvo životního prostředí. Prezentovaly se zde aktivity města v oblasti rozvoje a podpory alternativních paliv v dopravě a přípravy rozvojového projektu vodíkové mobility.

    • Odbor kultury a volnočasových aktivit informuje, že díky finanční podpoře statutárního města Ostravy se uskutečnila řada kulturních akcí, např.:
   • 25. ročník festivalu „Dny umění nevidomých na Moravě“,
   • Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2019,
   • Májová Plesná 2019,
   • Koncerty v rámci cyklu „Hudební výlety“,
   • Vernisáže výstav ve Fotografické galerii Fiducia, v galeriích Zaza a Magna,
   • Majáles Ostrava 2019,
   • VII. ročník Mezinárodního filmového festivalu „T-film 2019“,
   • Taneční festival „MOVE FEST Ostrava“.
   • Dále se uskutečnily rozbory hospodaření a činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2018.

    • Odbor školství a sportu informuje:
   • Ve dnech 29.04. – 04.05.2019 se v Ostravar aréně konalo Mistrovství světa v para hokeji 2019. Česká reprezentace se umístila na 4. místě. Akce měla rekordní návštěvnost, během 6 dní a 20 utkání fandilo přes 45 000 fanoušků.

    • Odbor vnitřních věcí pokračoval v přípravě voleb do Evropského parlamentu, jež se uskuteční ve dnech 24. a 25.05.2019, v rámci kterých organizoval např. školení členů okrskových volebních komisí pro obce spadající do okresu Ostrava.

    • Odbor hospodářské správy se věnoval zejména materiálně technické přípravě voleb do Evropského parlamentu.

    • Útvar hlavního architekta a stavebního řádu organizoval:
   • 1. zasedání soutěžní poroty architektonické soutěže na parkovací dům u KÚ MSK,
   • Vyhodnocení soutěže „Ostravská stavba roku 2018“.

    • Živnostenský úřad informuje:
   • Jednotné kontaktní místo zpracovalo 60 odpovědí na dotazy poskytovatelů služeb v režimu zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
   • Svou podnikatelskou činnost zahájilo 157 fyzických osob, z toho 10 zahraničních.
   • Bylo provedeno 191 kontrol podnikatelů dle zákona o kontrole. Za uvedené období byly provedeny dvě kontroly se Státní energetickou inspekcí, jedna kontrola s odborem ochrany životního prostředí MMO a jedna kontrola s Městskou policií Ostrava. Byla prokázána tři neoprávněná podnikání, a to u živnosti řemeslné Holičství, kadeřnictví a živností vázaných Masérské, rekondiční a regenerační služby a Činnost účetních poradců. U 75 podnikatelů byla zrušena všechna živnostenská oprávnění pro nedoložení vztahu k sídlu. Za porušení živnostenského zákona bylo uloženo celkem 46 blokových pokut, především z důvodu neoznámení zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně a neoznačení provozovny.
   • Odbor připravil exkurzi pro 20 studentů Střední školy prof. Zdeňka Matějčka z Ostravy-Poruby s představením Jednotného kontaktního místa, kontrolní činnosti živnostenského úřadu a procesu ohlášení živnosti volné.
   • Odbor se podílel na realizaci semináře „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků“.

    • Odbor dopravy se podílel:
   • Speciálně stavební úřad odboru dopravy řešil stavební povolení: Výškovická – zastávky Kotva a přestavba křižovatky III/4692 a III/46615 v Krásném Poli.
   • Odbor dopravy dále zajišťoval dopravní značení – změna organizace dopravy v rámci sportovních akcí: „Běh žen“ a „Run tour“ a v rámci stavebních prací: Rudná – celoplošná oprava, oprava tramvajové trati – ulice Závodní a další etapa Výškovických mostů.

    • Odbor ochrany životního prostředí informuje:
   • Dne 15.04.2019 připravil odbor ochrany životního prostředí seminář na MMO pro žadatele kotlíkových dotací.
   • Dne 17.04.2019 účast na jednání v rámci projektového týmu „Hlavní nádraží“.
   • Dne 18.04.2019 se odbor ochrany životního prostředí účastnil operativního kontrolního dne na „Laguny Ostramo“.
   • Dne 24.04.2019 se odbor ochrany životního prostředí účastnil „Dne Země“ na Hlavní třídě v Porubě, kde prezentoval projekt „OSTRAVOU!!!“.
   • Dne 25.04.2019 se odbor ochrany životního prostředí účastnil „Dne Země“ ve Výukovém centru Bělský les.
   • Dne 26.04.2019 se odbor ochrany životního prostředí účastnil „Dne Země“ v Komenského sadech.
   • Dne 26.04.2019 účast na jednání v rámci přípravy projektu „Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce“.
   • Dne 09.05.2019 účast na koordinační schůzce k projektu „OSTRAVOU!!!“.
   • Dne 10.05.2019 odbor ochrany životního prostředí prezentoval projekt „OSTRAVOU!!!“ na akci „Soutěž mladých cyklistů“.
   • Dne 15.05.2019 účast na jednání v rámci projektového týmu „Projekty ZOO“.
   • Dne 16.05.2019 účast na jednání v rámci projektového týmu „Centrum“.
   • Ve dnech 17. a 18.05.2019 odbor ochrany životního prostředí prezentoval činnost útulku pro psy na „Bambifestu“.

    • Odbor projektů IT služeb a outsourcingu informuje:
   • Odbor projektů IT služeb a outsourcingu stále rozšiřuje služby pro městské organizace. V dubnu přistoupil Domov pro seniory IRIS k využívání elektronické spisové služby jako již 114. organizace, v přípravě je poskytování služeb outsourcingu pro Domov pro seniory Kamenec nebo rozvoj datových služeb a wifi pro návštěvníky v Divadle loutek.
   • Oddělení geografického informačního systému zpřístupnilo v mapových službách na intranetovém a internetovém mapovém portálu aktualizované letecké snímky z roku 2018. Mapa cyklistické dopravy byla rozšířena o stanoviště systému sdílení jízdních kol a publikována na mapovém portálu města.

Zpracoval: odbor platový a personální

Městská policie Ostrava

V hodnoceném období Městská policie Ostrava zajišťovala bezpečnost a veřejný pořádek při významných kulturních, společenských a sportovních akcích, kterých bylo za dané období 339, z toho kulturních a společenských 70, sportovních 43 a ostatních 226.

K nejvýznamnějším patřily: preventivně-bezpečnostní opatření v souvislosti s Mistrovstvím světa v para hokeji Ostrava 2019 v Ostravar Aréně, koncert No Name Acoustic Tour 2019, Konopex Ostrava 2019, Velký koncert pro velká srdce a Den otevřených dveří v Dolní oblasti Vítkovic, fotbalová utkání na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, velikonoční jarmark na Masarykově náměstí v Ostravě, Oslavy 74. výročí osvobození Ostravy v Ostravě, tenisové turnaje Prosperita Open a SC Ostrava v Moravské Ostravě, Den Země, Porubajk MTB Marathon v Ostravě-Porubě, Den Romů na náměstí Sv. Čecha v Ostravě-Přívoze, Velikonoční jarmark v Mariánských Horách, mezinárodní turnaj mládeže v basketbale Ostrava-Jih, Polanský charitativní běh 2019 v Polance nad Odrou, Májová Plesná v Ostravě-Plesné, Fotbalový turnaj Landek Cup 2019 v Ostravě-Petřkovicích, Den ptactva, Velikonoce v ZOO, Den Země, 1. máj v ZOO, Den pro zoologické zahrady, Den pro šelmy, Skautská neděle v ZOO a velká návštěvnost v době státního svátku Polské republiky v ZOO, Velikonoce na hradě a Garden Food Festival na Slezskoostravském hradě, výstava Kreativ, jaro 2019, Výstava psů a africké trhy, Marw s.r.o. – výběrový secondhand a Fauna trhy na výstavišti Černá Louka a mnoho dalších.

V rámci výkonu služby vyřešila MP 10 747 přestupků, zadržela 41 pachatelů trestných činů a 47 osob v pátrání Policie ČR, na Zelené lince přijala 639 oznámení.

Zpracovala: kancelář ředitele Městské policie Ostrava