Rozumná řešení pro Žďár
6. září 2018

Program ODS pro město Žďár nad Sázavou na období 2018-2022

Přinášíme seznam rozumných řešení pro naše město, která chceme realizovat v dalších 4 letech. Přečtěte si náš program na období 2018-2022.

Vedení města

Starosta na plný úvazek.

Raději více osob s politickou zodpovědností, než síť zaměstnaných koordinátorů.  

Profesionál v čele úřadu schopný spolupráce se zvoleným vedením ku prospěchu města, bez nepřekonatelných vazeb z minulosti či ambicí politické kariéry.

Respektujeme úlohu městského architekta jako konsultanta urbanistického rozvoje města. Musí garantovat záležitosti strategického a koncepčního významu, nikoli drobné jednotlivosti.

Zveřejňování podkladových materiálů do Rady města a Zastupitelstva města i zvukový záznam musí zůstat samozřejmostí. 

Maximální efektivitu výběrových řízení městských zakázek zaručit důrazem na kvalitu zpracování připravovaných projektů, procesu výběrových řízení a následného uzavírání smluv.

Nadále zvyšovat úroveň komunikace mezi radnicí a občany.  Zlepšit atraktivitu a uživatelskou přívětivost webových stránek města. Fcb profil si zaslouží výrazně větší aktivitu. Žďárský Zpravodaj musí být kvalitní nejen materiálem a obsahem, ale i dobrou redakční prací.

Žďár je turisticky velmi atraktivní. Informační centrum by svými prostory, koncepcí a interaktivitou mělo odpovídat 21. století a oživit tak otevřené prostory staré Radnice.

  

Zdravé hospodaření

Budeme prosazovat rozpočty města, které jsou proinvestiční, podporují jeho rozvoj, ale nevedou k jeho nevýhodnému zadlužování.

Pro další rozvoj města budeme maximálně využívat dotačních titulů. Vždy však se zodpovědným posouzením dlouhodobého přínosu a účelnosti, včetně vyhodnocení dalších provozních nákladů.

 

Bydlení, zaměstnanost

Nově vytvořený koncepční materiál – strategický plán města - je třeba dodržovat.

Chceme pokračovat v etapovité revitalizaci a oživení širšího centra města, ale i v rozvoji místních části  Stržanov, Veselíčko, Mělkovice  a Radonín v těsné spolupráci s osadními výbory.

Podporujeme další výstavbu rodinných a bytových domů na Klafaru. Využijeme vhodných příležitosti k posílení městského bytového fondu.

Jsme pro zmírnění regulací při individuální výstavbě.

Se správci inženýrských sítí po etapách pokračovat v rekonstrukci ulic na sídlištích Pod Vodojem a U Průmyslovky. Důsledně dbát na průběžné opravy a rekonstrukce chodníků, komunikací, prostranství a údržbu městských budov.  

Kromě přípravy a realizace další části průmyslové zóny chceme podpořit i pracovní příležitosti jiného typu. Oboustranný přínos vidíme v pravidelné komunikaci a spolupráci se zaměstnavateli.  Naši plnou podporu bude mít nadále rozvoj svobodného podnikání.

 

Doprava

Klademe důraz na výstavbu důležitých propojek mezi frekventovanými ulicemi, které odlehčí dopravní zátěži v centru (křižovatka Chelčického/Jihlavská – kruhová křižovatka na Brněnské, obchodní park na Brněnské – Jamská).

Prioritou vedoucí ke zlepšení dopravy v centru je vybudování části městského okruhu mezi ulicemi Wonkova, Novoměstská, Jamská.

Řešení dopravní situace Pod Vodojemem a v ulici Palachova je nezbytné.

Podporujeme výstavbu kruhových křižovatek a odbočovacích pruhů ke zvýšení bezpečnosti. 

Velký důraz klademe na rozvoj cyklistiky v našem městě. Intenzivně budeme pracovat na vytvoření promyšlené sítě cyklostezek a cyklopruhů propojujících celé město. Zasadíme se o vybudování cyklostezky ulicí Neumannova až k Domu kultury. Dobudování a údržba stávající páteřní cyklostezky podél Sázavy je nezbytné.

Budeme podporovat rozvoj ekologické městské hromadné dopravy.

Vybudování dostatečných kapacit pro parkování je stále aktuální.

 

Životní prostření

Další revitalizace zelených ploch a okolí řeky Sázavy, přirozená obnova stromů, rozvoj údržby zeleně (trávníky, květiny, keře a stromy) a péče o městské lesy budou v centru naší pozornosti.

Údržba, rekonstrukce a smysluplná výstavba dalších dětských hřišť a plácků pro naše nejmenší.

Podporujeme další rozvoj Žďáru v duchu Smart city.

Trvale udržitelné řešení odpadového hospodářství co nejméně zatěžující občany Žďáru.  

 

 

Školství, kultura a sport

Řádná údržba městských školských, kulturních a sportovních zařízení a garance kvality jejich řízení je nutností.

Podporujeme smysluplné vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost včetně seniorů.

Provedeme další etapy rekonstrukce sportovišť města.

Prostřednictvím funkčních grantových programů budou nadále podporovány kulturní a sportovní aktivity s důrazem na děti, mládež a seniory. Městská sportoviště pro organizovaný sport mládeže budou nadále poskytovány zdarma.

Chceme podporovat tradiční žďárské akce a rozvíjet tradice nové (Den Žďáru, udílení Medaile města) jako prostředek zvyšování sounáležitosti obyvatel s městem.

 

Zdravotnictví a sociální služby

Městská poliklinika je základem dostupné zdravotní péče. Její fungování je pro nás prioritou. Usiluje o kvalitu za přijatelnou cenu. 

Další rozvoj sociálních služeb pomáhajících seniorům a hendikepovaným je vzhledem k stárnutí populace nutností.

Podporujeme vznik Domu seniorů a Alzheimer centra na ulici Komenského.