Volební Program komunální volby 2018
9. září 2018

Volební Program komunální volby 2018

Společně pro lepší Dobrušku

Vážení spoluobčané,

Dobruška je přirozeným geografickým, obchodním, kulturním a správním střediskem podhůří Orlických hor. Už jméno města jako by symbolizovalo dobré místo pro život, dobrý domov. Můžeme to považovat i za jakýsi odkaz předchozích generací, které stejně jako my usilovaly o to, aby tato symbolika našla svůj reálný výraz v každodenním životě. Dobruška je dobré místo k životu. Společně ho tak udržujme a rozvíjejme.

Náš volební program je programem otevřeným, programem, který akceptuje i veškeré nosné a konstruktivní připomínky a podněty vás, občanů našeho města. S tím se chceme ucházet o vaši důvěru, o váš hlas. Vedle mnoha důvodů, proč jít v Dobrušce ke komunálním volbám, považujeme právě tento, který formuluje naši snahu o co nejužší spolupráci s vámi se všemi, za ten nejdůležitější.

 

Představujeme Vám kandidáty Občanské demokratické strany pro komunální volby 2018 v Dobrušce. Kromě 4 (Poláček, Horák, Kujalová, Salvender) se jedná o Vaše spoluobčany, kteří kandidují ve volbách vůbec poprvé. Vůbec to však neznamená, že by byli nováčky ve veřejném životě. Řada z nich je aktivně dlouhodobě zapojena do řízení dobrušských, případně celostátních sportovních a volnočasových spolků. Řada z nich má zkušenosti z řídících funkcí ve svých profesních oborech. Zároveň to ovšem i znamená, že se nebojíme přijímat novátorská řešení, že chceme dobrušskou veřejnost oslovit novými tématy. I proto představujeme tolik nových tváří.

Naším krédem je navázat na dlouholetou úspěšnou práci zastupitelů ODS ve vedení města. Již od vzniku této strany v devadesátých letech až do současnosti zastupovali kandidáti ODS Dobrušku i ve funkcích starostů nebo místostarostů a zastupitelů, přičemž 10 let zastávali obě vrcholné funkce současně. V posledním volebním období jsme měli 4 zastupitele, nejvíce ze všech kandidujících volebních uskupení. Dobruška se za tu dobu výrazně změnila k lepšímu. Domníváme se, že naši kandidáti jsou schopni pokračovat v tomto trendu a přinést do dalšího rozvoje nové náměty a témata.

 

Proč si to myslíme?

1. Nabízíme program pro všechny generace

Složení naší kandidátní listiny je věkově vyvážené, najdete v ní odrostlejší nadějnou mládež ve věku od 27 let, přes střední generaci padesátníků až po zkušené, ale stále velice aktivní šedesátníky. Chceme oslovit všechny generace.

2. Nezapomínáme na obce přidružené k Dobrušce

Většina našich kandidátů bydlí přímo ve městě, ale několik z nich i v přidružených obcích. Tímto jsme schopni vnímat a zároveň i řešit problematiku celé "velké" Dobrušky, nezapomínat na "venkov" zejména v souvislosti s opravami a údržbou místních komunikací, vodovodního řadu a další infrastruktury.

3. Známe problematiku bydlení

Naši kandidáti bydlí v bytových domech různých typů vlastnictví, v rodinných domcích. Zkušenosti z bydlení jsme připraveni uplatnit v územním plánování a v bytové politice města.

4. Naši kandidáti zastupují všechny sociální vrstvy

Mezi kandidáty najdete dělníky, středoškoláky i vysokoškoláky. Řada z nich má zkušenosti z vrcholných řídících pozic výrobních společností i veřejnoprávních institucí. Další kandidáti dlouhodobě soukromě podnikají jako fyzické osoby. Máme i kandidáty, kteří jsou již na penzi, ale stále ještě aktivně působí v rámci svých původních profesí. Domníváme se, že máme tudíž schopnost naslouchat veškerým každodenním starostem všech Dobrušťáků a následně hledat nejvhodnější řešení. Není nám lhostejná sociální situace našich spoluobčanů, jsme připraveni napomáhat nalézat a navrhovat řešení každodenních sociálních problémů a mezilidských vztahů napříč generacemi a sociálními skupinami Vás, našich spoluobčanů.

5. Profesní mnohostranné zkušenosti hodláme využít ve prospěch města

Mezi našimi kandidáty najdete učitele od mateřské školy přes základní, střední až po přednášejícího na Vysoké škole ekonomické. Jejich praktické zkušeností nabízíme Vašim dětem, vnoučatům a pravnoučatům. Na listině je lékař, jehož celoživotní praxe může výrazně pomoci v době, kdy město převzalo do provozování polikliniku a kdy nás tíží nedostatek stomatologů a praktických lékařů v regionu. Někteří naši kandidáti mají mnohaleté zkušenosti z řízení investičních procesů ve firmách, z výběrových řízení, z dotačního managementu, z vnitrostátního i mezinárodního obchodu. Jejich zkušenosti hodláme využít pro rozvojové aktivity Dobrušky. Dva z našich kandidátů mají dlouholetou zkušenost z fungování veřejné a státní správy v Dobrušce, pracovali celé jedno volební období ve funkcích místostarostů. Další kandidátka je dlouhodobou zastupitelkou. Máme i konstruktéry se zkušenostmi zavádění nových prvků a postupů ve výrobních procesech, které mohou být uplatněny při řízení velkých rekonstrukcí a staveb, jež na Dobrušku v nejbližších letech čekají (sportovní hala, bazén, vodojem, bytové domy). Na listině jsou i kandidáti s dlouholetými zkušenostmi z oblasti účetnictví se specializací na bytové hospodářství a správy nemovitostí. Město vlastní řadu bytů a budov, chystá výstavbu dalších. Jsme připraveni naše zkušenosti z oblasti správy nemovitostí uplatnit. Nebojíme se ani nových technologií. Naši kandidáti pracují jako textilní i průmysloví designéři využívající dennodenně plně vymožeností počítačového věku, máme specialistu v oblasti grafických informačních systémů se zkušenostmi v práci v katastru a území. Tyto zkušenosti můžeme uplatnit při majetkových pozemkových vypořádáváních a územním plánu města, což jsou stále "živé" a měnící se městské agendy.

6. Chceme rozvíjet činnost sportovních, kulturních a volnočasových spolků

Nejen profesní život, ale i společenský patří k základním standardům současné společnosti. Naši kandidáti patří mezi vrcholné funkcionáře dobrušských sportovních oddílů, někteří i jejich celostátních orgánů. Konkrétně máme bývalé, či současné funkcionáře a činné sportovce v Sokolu, fotbalu, badmintonu, sportovním potápění, cyklistice, triatlonu, lyžování, skialpinismu, motokrosu, národní házené, skateboardingu, horolezectví, turistice a cykloturistice. Někteří naši kandidáti jsou aktivně zapojeni do dalších mimosportovních volnočasových aktivit – patchwork, veteránská vozidla, divadlo, zahrádkaření, hudba. Mezi kandidáty nechybí ani zpěvačka dvou oblíbených regionálních hudebních skupin ani příležitostný ochotnický herec. Své zkušenosti chceme uplatnit v rozvoji a podpoře všech volnočasových aktivit se zvláštním ohledem na výchovu dětí a mládeže a podporu organizací, kde převažují senioři. Rádi bychom chtěli využít městský Kulturní dům na akce pro mladší věkové skupiny, ať už formou živé, či reprodukované hudby.

7. Dobrušku jako dobré místo pro život chceme rozvíjet společně s Vámi i se zastupiteli ze všech ostatních volebních seskupení

Toto je nabídka nás kandidátů ODS Vám, našim spoluobčanům. Jsme připraveni

a ochotni napomoci dalšímu rozvoji města a tím obohatit nás všechny. Jak jsme uvedli výše, máme dostatek teoretických i praktických, odborných i lidských zkušeností z téměř všech oblastí dobrušského života počátku 21. století. Zároveň máme ten správný entuziazmus a dlouhodobě prokazovaný dobrušský patriotismus pro to, aby se nám našeho cíle ve spolupráci s Vámi Dobrušťáky podařilo dosáhnout. Chtěli bychom pracovat tak, aby z Dobrušky i ze spádových obcí vzniklo kvalitní místo pro život.

Chceme vycházet i z Vašich přání a potřeb, obracet se na Vás a mít trvalou zpětnou vazbu k naší práci. K tomu potřebujeme i Vaši podporu a důvěru. V případě svého zvolení budou naši kandidáti navrhovat, podporovat a upřednostňovat prosazování spolupráce zastupitelů všech stran pro rozvoj města – nemáme v úmyslu napadat kandidáty z jiných stran a vyvolávat osobní spory. Zastupitelé musí mít dostatečnou možnost k prosazování svých námětů, je třeba je více zapojit do rozhodování o důležitých investičních, společenských a jiných akcích ve městě, aby tak mohli lépe splnit mandát, který dostali od Vás, našich spoluobčanů. Chcete-li, aby byl náš volební program naplněn, dejte hlas našim kandidátům. Udělají všechno pro to, aby dokázali, že si Váš hlas, Vaši podporu, zasloužili.

 

Podpoříme následující akce:

 • Budeme usilovat o vybudování domu pro seniory, kteří již nemohou žít bez trvalého dohledu a prosazovat jeho výstavbu, případně využít a přebudovat na domov pro seniory nějakou stávající vhodnou nemovitost.
 • Budeme pokračovat ve snaze zajistit v Dobrušce dostupnou lékařskou péči, a to diferencovaně podle odbornosti, které ve městě nejvíc chybí: stomatolog, neurolog, pediatr.
 • Podpoříme výstavbu městských bytových domů v ulici Fr. Kupky a v Mírové ulici.
 • Zahájíme jednání s cílem výkupu pozemků sousedících se zahradou mateřské školy v ulici J.Á. Komenského z důvodu rozšíření školní zahrady a hřiště.
 • Budeme podporovat přestavbu budovy bývalé Univerzity Karlovy na Městský úřad s tím, že přední křídla zůstanou hotelem provozovaným městem. Po uvolnění budov, kde sídlí jednotlivá pracoviště Městského úřadu v současnosti, budeme hledat jejich nejoptimálnější využití (městské byty, domov pro seniory, pronájem jiným zájemcům).
 • Podporujeme výstavbu sportovní haly v Pulicích.
 • Podporujeme postupné vybudování cyklotras Chábory - Mělčany, Zastavilka - začátek cyklostezky k Opočnu, krytý bazén - stadion, Dobruška - Domašín.
 • Chceme pokračovat v postupných opravách povrchů ulic Javorová, V Zahradách, Čs. odboje, Mlýnská, mezi garážemi u teplárny, v přidružených obcích.
 • Budeme usilovat o zprovoznění toalet u autobusového nádraží.
 • Podpoříme vybudování bezpečných přechodů v oblasti autobusových zastávek Chábory a Běstviny.
 • Podporujeme celkovou rekonstrukci ulice Kostelní na jednoúrovňovou podle projednávané předložené studie.
 • Budeme usilovat o instalaci další světelné informační tabule v prostoru autobusové zastávky Laichterova.
 • Budeme pokračovat v jednáních ke zrychlení veřejné dopravy ve směru do Hradce Králové.
 • Podporujeme přestavbu krytého bazénu a koupaliště. Rozhodnutí o způsobu přestavby navrhujeme ponechat novému zastupitelstvu, zpracovanou studii hodláme podrobit další veřejné diskusi.
 • Podpoříme vybudování skateparku u bazénu.
 • Navrhneme vybudování hřiště s umělým povrchem a oplocením v Mírové ulici v místě stávajícího antukového hřiště.
 • Nebudeme navrhovat zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu.
 • Chceme rozšířit svoz Bio odpadu i ze vzdálenějších vytypovaných míst - buď mobilním kontejnerem nebo instalací dalších stacionárních kontejnerů
 • V centru města navrhneme instalaci chytrých laviček s možností dobíjení mobilů, notebooků a připojení na internet.
 • Budeme navrhovat sjednocení grafické prezentace města.
 • Budeme iniciovat jednání o změně obsahu Dobrušského zpravodaje, přičemž více prostoru by mělo být věnováno i nepopulárním tématům, zpravodaj by měl být otevřen pro kritické hlasy veřejnosti.
 • Rozšíříme spolupráci s dobrušskými školami s cílem většího zapojení jejich studentů a žáků do veřejného života. Chtěli bychom využít potenciálu mladé nastupující generace k získávání dalších podkladů pro rozvoj města.
 • Budeme iniciovat další rozšíření obchodní sítě u stávající obchodního domu Penny a připravovaného obchodu Lidl.
 • Postupnými kroky a podle finančních možností budeme iniciovat a případně realizovat přesun složky Technických služeb ze stávajícího nevyhovujícího místa do prostoru staré teplárny.
 • Budeme iniciovat a podporovat rozšíření využití Kulturního domu a dalších městských prostor o pořádání kulturních a společenských akcí pro mládež. Podobný způsob kulturního vyžití v městě dlouhodobě chybí.
 • Naším cílem je i zachování a další posílení pořádku ve městě. Proto budeme iniciovat jednání o tom, aby se Městská policie v daleko větší míře věnovala klasickým pochůzkám v ulicích města, aby byla více na očích a působila preventivně proti nežádoucím jevům.