• Řešení pro vzdělanou společnost

Řešení pro vzdělanou společnost

Kvalitní školství je důležitým stavebním kamenem znalostní ekonomiky založené na odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, jakou by Česká republika měla být. Smyslem politiky ODS je proto vytvořit takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní vzdělávací cestu. Vzdělávat se mohou všechny generace. Ve vědě, technologickém vývoji a inovacích se skrývá pravděpodobně největší potenciál dlouhodobého rozvoje a konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Otevřeme diskusi o rozsahu a podobě finanční spoluúčasti studentů na vysokoškolském studiu.

Povinná výuka angličtiny nejpozději od 3. třídy
Posílíme výuku jazyků na školách. Zasadíme se, aby byla zajištěna povinná výuka angličtiny. Důraz na kvalitu studia a škol nejpozději od 3. třídy základní školy.

Výhodné studijní půjčky
Zavedeme výhodné studijní půjčky, umožňující studovat každému a splatné až po ukončení studia. Pokud půjčku za studenta zaplatí, byť jen částečně, zaměstnavatel, bude pro něj splacení daňově odečitatelné.

Studijní spoření
Zavedeme studijní spoření, které sníží náklady studentů v průběhu studia. Bude daňově odečitatelné až do daňového bonusu sociálně znevýhodněných skupin.

Fond pro vynikající studenty
Zřídíme stipendijní fond pro vynikající české studenty na špičkových zahraničních univerzitách. Pomůže jim hradit školné a část životních nákladů.

Motivace zaměstnavatelů k podpoře vzdělávání
Daňově zvýhodníme zaměstnavatele přispívajícího na studijní spoření dětí svých zaměstnanců nebo na vzdělávání zaměstnanců, včetně rekvalifikací. Chceme, aby v případě, kdy se zaměstnavatel rozhodne hradit za studenta školné umožnit získat kdykoli během života novou kvalifikaci. Podpoříme rozšíření funkcí odborně zaměřených středních škol jako center celoživotního vzdělávání.

Důraz na kvalitu studia a škol
Kvalitu maturitního studia zajistíme podporou společné části maturitní zkoušky i jako kritéria přijetí na vysoké školy. V učňovském školství podpoříme jednotnou závěrečnou zkoušku ve spolupráci se zaměstnavateli. Zavedeme systém hodnocení úspěšnosti škol. Ponecháme možnost přijímacích zkoušek na více středních škol.

Celoživotní vzdělávání
Chceme každému umožnit získat kdykoli během života novou kvalifikaci. Podpoříme rozšíření funkcí odborně zaměřených středních škol jako center celoživotního vzdělávání.

Věda hybnou silou prosperity
Budoucí prosperita bude stále více záviset na výsledcích výzkumu, vývoje a inovací. Proto se zaměříme na to, aby finance na výzkum a vývoj šly těm nejlepším institucím a nejlepším vědcům dle měřítek světových univerzit.

Spolupráce firem a univerzit
Daňovými nástroji podpoříme motivaci firem a univerzit k vzájemně výhodné spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu a zavádění inovací.

Výzkumné univerzity
Budeme usilovat o to, aby se většina základního výzkumu odehrávala na výzkumných univerzitách (fakultách) v těsném souladu s výchovou studentů magisterských a především doktorských studijních programů.